B&W besluitenlijst week 20 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 21 mei 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Subsidieregeling Verduurzamingsadvies ondernemingen en maatschappelijke organisaties Vaststellen van de subsidieregeling Verduurzamingsadvies ondernemingen en maatschappelijke organisaties Renkum 2024. Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Regionale agenda 2025-2028 Groene Metropoolregio
Arnhem-Nijmegen
 1. De concept-Regionale agenda 2025-2028 (met daarin de ontwerpbegroting) voor een zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad.
 2. De gemeenteraad te adviseren in te stemmen met de voorgestelde reactie op de concept-Regionale agenda en de zienswijze op de conceptbegroting.
 3. De gemeenteraad te adviseren om de intentie uit te spreken voor deelname aan de vijf regionale opgaven voor de periode 2025-2028, maar daar pas definitief over te besluiten na ontvangst van de (vastgestelde) Regionale agenda.
 4. De memo met daarin de opbrengsten voor Renkum van de regionale samenwerking in de Groene Metropoolregio, zoals toegezegd aan de gemeenteraad in de raadscommissie van 15 juni 2022 voor te leggen aan de raad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Wijziging GR Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 1. De gemeenteraad voor te stellen om toestemming aan het college te geven om de gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen te wijzigen.
 2. Onder voorbehoud van toestemming van de raad in te stemmen met het vaststellen van het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling regio Arnhem-Nijmegen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Verklaring van geen bedenkingen vervangen stoomketel en
twee schoorstenen SK Parenco, Veerweg 1 Renkum
 1. De gemeenteraad voor te stellen een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het vervangen van de bestaande stoomketel door 2 nieuwe stoomketels en het vervangen van 2 schoorstenen bij het bedrijf Smurfit Kappa Parenco, Veerweg 1 in Renkum.
 2. De gemeenteraad voor te stellen te besluiten dat deze verklaring een definitieve verklaring is wanneer geen zienswijzen worden ingediend tegen de ontwerpverklaring.
Conform besloten
Wethouder Mulder Domein Dienstverlening en Bedrijf Toezichtsverslag informatiebeheer gemeente Renkum 2022-2023
 1. Het toezichtsverslag en de daarbij behorende verbetermaatregelen vaststellen.
 2. Verbetermaatregelen ten uitvoer brengen.
 3. Het toezichtsverslag inclusief verbetermaatregelen ter informatie toezenden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder Mulder Regie en Projecten Raadsvoorstel extra investeringskrediet / financieel ‘vangnet’ Spooronderdoorgang Wolfheze De gemeenteraad voor te stellen, op basis van het als bijlage 1 bijgevoegde raadsvoorstel, een extra investeringskrediet / financieel ‘vangnet’ beschikbaar te stellen van € 2,78 mln. ten behoeve van de Spooronderdoorgang Wolfheze. Conform besloten
  Concernstaf

Raadsbrief: Actualisatie lijst moties en toezeggingen -   
Voorjaar 2024

 1. De raadsbrief en de 4 bijlagen vaststellen. 
 2. De raadsbrief met de 4 bijlagen sturen naar de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Diverse stukken P&C cyclus BVO De Connectie
 1. Kennisnemen van de Jaarstukken 2023, ontwerp 1e Bestuursrapportage (Berap1) en ontwerp Meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2025-2028 van BVO De Connectie.
 2. De gemeenteraad voorstellen een zienswijze in te dienen op de ontwerp MJPB 2025-2028
Conform besloten