B&W besluitenlijst week 20 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Burgemeester Schaap 138476 / Team Beleid Dienst-verlening en Bedrijf Aanbesteding leerroutes Wet Inburgering 2021
 • Besluiten tot het aangaan van bijgaande ‘Samenwerkingsovereenkomst Wet Inburgering 2021, Arbeidsmarktregio FoodValley 2021 - 2026’ ten behoeve van het gezamenlijk aangaan van een aanbesteding leerroutes Wet Inburgering 2021;
 • Besluiten tot verlenen van mandaat en volmacht volgens bijgaande  ‘Mandaat - tevens inhoudende volmacht en machtiging  - aanbesteding inzake het tot stand komen, laten uitvoeren en verantwoorden van het programma inkoop leerroutes Wet Inburgering” aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ede;
 • In te stemmen met het Aanbestedingsdocument - Nieuw inburgeringsstelsel - leerroutes Arbeidsmarktregio FoodValley;
 • Raadsinformatiebrief naar de Raad te sturen.
Conform besloten
Wethouder Rolink 138695 / Team Beleid Sociaal Domein Herbenoeming mevrouw R. Leurink en de heer R. Stoutmeijer tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein Mevrouw R. Leurink en de heer R. Stoutmeijer per 1 juli 2021 te herbenoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 4 jaar. Conform besloten
Wethouder Maouche 137936 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Aanpassen Bodemkwaliteitskaart Aan de raad voorstellen om de kaarten genoemd onder punt 1 en 2 vast te stellen:
 1. De wijziging bodemkwaliteitskaart Renkum.
 2. De regionale bodemkwaliteitskaart PFAS.
Conform besloten
Wethouder Sandmann 130587 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan 'Nico Bovenweg 44, 2021' & 'Beeldkwaliteitplan Nico Bovenweg 44' & besluit hogere grenswaarde geluid'

A. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
De gemeenteraad voorstellen:

 1. in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen;
 2. het bestemmingsplan 'Nico Bovenweg 44, 2021' gewijzigd vast te stellen;
 3. het beeldkwaliteitplan 'Nico Bovenweg' gewijzigd vast te stellen;
 4.  geen exploitatieplan vast te stellen;

B. Besluit hogere grenswaarde
Zelf besluiten:

 1. in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen;
 2. het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor de woningen aan de Nico Bovenweg 44 gewijzigd vast te stellen;
 3. Afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad over het bestemmingsplan het volgende over de punten B1. en B2. te besluiten:
  • Het besluit onder 1. en 2. in te laten gaan op de dag nadat de gemeenteraad heeft besloten over het bestemmingsplan, en;
  • In het geval dat de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan aangepast vast te stellen, waarbij dat raadsbesluit gevolgen heeft voor het geluid op de geplande woningen in het plangebied, in te stemmen met het, door het dan aangepaste raadsbesluit, aan te passen akoestisch onderzoek en met de daarop aan te passen reactie en besluit zoals genoemd onder punten 1. en 2. U stemt dan bij deze in met de door te voeren aanpassingen.  
Conform besloten
Wethouder Maouche 65851 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen Plan van aanpak Omgevingsplan Renkum De gemeenteraad voorstellen het ‘Plan van aanpak Omgevingsplan’ om te komen tot een omgevingsplan voor de gemeente Renkum vast te stellen. Conform besloten

Wethouder Rolink

111379 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Steenfabriek Jufferswaard Renkum Toekennen monumentenstatus restanten van de steenfabriek in de Jufferswaard te Renkum. Conform besloten
Burgemeester Schaap 138157 / Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Begroting 2022 en Regionale agenda 2022
 • De (concept) Begroting 2022 Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen voor een zienswijze voor te leggen aan de raad.
 • De raad te adviseren een zienswijze naar voren te brengen op (concept) Begroting bij het algemeen bestuur van de regio.
 • De raad voor te stellen in te stemmen met de voorgestelde reactie op de Concept-Regionale agenda 2022.
 • De raad voor te stellen de intentie uit te spreken om deel te nemen aan de 5 regionale opgaven, mits we de middelen hebben om aan de gevraagde inwonerbijdrage te voldoen.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 138155 /  Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board
 • Het Bestuursakkoord Groene Metropoolregio – Provincie Gelderland – The Economic Board voor een reactie voor te leggen aan de raad.
 • De raad te adviseren geen reactie naar voren te brengen op het Bestuursakkoord.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 138156 /  Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: gewijzigde gemeenschappelijke regeling De raad voor te stellen om het college toestemming te geven het Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen vast te stellen. Conform besloten
Burgemeester Schaap 138156 /  Team Beleid Dienstverlening en Bedrijf Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen: Informatieprotocol en Regelingen toetreding en uittreding
 • Het Informatieprotocol Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen, de Richtlijnen voor toetreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen en de Richtlijnen voor uittreding Gemeenschappelijke regeling Regio Arnhem-Nijmegen ter consultatie voor te leggen aan de raad.
 • De raad te adviseren een reactie naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op het Informatieprotocol.
 • De raad te adviseren geen reactie naar voren te brengen bij het algemeen bestuur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen op de Richtlijnen voor toetreding en de Richtlijnen voor uittreding.
Conform besloten