B&W besluitenlijst week 19 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 14 mei 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Wijzigen GR ODRA De voorgestelde wijzigingen inclusief de toelichting voor de Wijziging Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem aan te nemen en vast te stellen onder voorbehoud van toestemming van de raad. Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Boven Heide Wolfheze | Allonge 2 op Samenwerkingsovereenkomst Besluiten tot aangaan Allonge 2 op samenwerkingsovereenkomst Boven Heide met Van Wanrooij – Van Schijndel Bouw- en Ontwikkelingsmaatschappij B.V. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Aanbesteding verwerking restafval vanaf 2025
 1. Een gezamenlijke Europese aanbesteding, ‘verwerking restafval’, te starten met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Montferland, Overbetuwe, Rheden, Rozendaal en Zevenaar.
 2. Het college van de gemeente Arnhem, als penvoerder van de aanbesteding, mandaat  verlenen tot het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedure.
 3. Het college van de gemeente Arnhem mandaat te verlenen om, in het geval van een juridisch geschil over de aanbesteding verwerking restafval, verweer te voeren waarbij de kosten van de procedure evenredig worden verdeeld over de deelnemende gemeenten.
 4. Het mandaatbesluit ‘Aanbesteding verwerking restafval vanaf 2025’, zoals bijgaand, vast te stellen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Jaarstukken 2023 en begroting 2025 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
 1. Aan de raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen tegen de jaarstukken 2023 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.
 2. Aan de raad voorstellen om bijgevoegde zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting 2025.
Conform besloten
Burgemeester Schaap/Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Begroting VGGM 2025 voor zienswijze De raad de begroting van de VGGM 2025 voor zienswijze voorleggen en te adviseren om bijgaande zienswijze in te dienen. Conform besloten
Burgemeester Schaap/Wethouder Mulder Veiligheid Zienswijze beleids- en dekkingsplannen 2024 VGGM en brandweer
 1. Het ontwerpbeleidsplan van de VGGM met bijbehorende plannen (bijgaand) voorleggen aan de raad voor zienswijze en daarbij adviseren om bijgevoegde zienswijze in te dienen, waarbij de zienswijze:
  1. aandringt op budgettair neutrale uitwerking van de beleidsplannen;
  2. verzoekt om ‘samenwerking met de gemeenten bij planvorming en bij de voorbereidende fase van de besluitvorming’ als speerpunt op te nemen in het beleidsplan;
 2. Het conceptdekkingsplan 2024 (bijgaand) van brandweer aan de raad voorleggen voor zienswijze, daarbij de raad te adviseren om geen gebruik te maken van de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Uitvoering tijdelijk huisverbod in Khonraad
 1. In te stemmen met de regionale implementatie van het systeem Khonraad voor de uitvoering van het tijdelijk huisverbod.
 2. De kosten die hierbij gepaard gaan op basis van inwonerbijdrage te verdelen over de gemeenten uit de regio Gelderland-Midden.
 3. In te stemmen met de kosten voor de gemeente Renkum. Hiervoor is in de voorjaarsnota budget aangevraagd.
Conform besloten
Wethouder Maouche Regie en Projecten NRD Fikkersdries
 1. Versturen zienswijzenreactie aan GS van Gelderland.
 2. Versturen raadsinfobrief aan de gemeenteraad.
Conform besloten