B&W besluitenlijst week 19 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 16 mei 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Benoeming de heer C. Kroon tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein De heer C. Kroon per 1 juni 2023 te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 4 jaar. Conform besloten
Wethouder Maouche Regie en Projecten Ruimen graven gemeentelijke begraafplaatsen
  • Kennis nemen van de ruiming van 171 graven, waarvan afstand is gedaan in 2021 en 2022, op de gemeentelijke begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Onder de bomen en Harten in Renkum;
  • Akkoord gaan met de beëindiging van het grafrecht van 93 graven waarvan het grafrecht verliep in 2021 en 2022 op de begraafplaatsen Noord en Zuid in Oosterbeek en Onder de Bomen en Harten in Renkum op grond van artikel 18 lid 2 van de Verordening op het beheer en gebruik van de gemeentelijke begraafplaatsen en artikel 28 lid 3 van de Wet op de lijkbezorging.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Dienstverlening en Bedrijf Jaarstukken 2022, ontwerp 1ste bestuursrapportage 2023 en ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 van BVO De Connectie
  1. Kennis nemen van de jaarstukken 2022, ontwerp 1e bestuursrapportage 2023 en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 van BVO De Connectie.
  2. Aanbieden van deze stukken aan de raad.
  3. De raad voorstellen om geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerp 1ste bestuursrapportage en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2024-2027.
  4. De jaarstukken 2022 ter kennisname aan de raad aan te bieden.
Conform besloten