B&W besluitenlijst week 17 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 11 mei 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Rolink / Team Beleid Sociaal Domein Convenant en uitvoeringsplan Vivare en gemeente Renkum voor uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen
  • Besluiten tot het aangaan van het convenant “Convenant Uitstroomafspraken gemeente Renkum & Vivare: van beschermd wonen naar zelfstandige woonruimte” met Vivare;
  • Vaststellen van het uitvoeringsplan “Uitvoeringsplan woningtoewijzing, van beschermd wonen naar beschermd thuis” met Vivare.
Conform besloten