B&W besluitenlijst week 16 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 23 april 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Ruimtelijk Domein, Regie en Projecten Wegsleepverordening gemeente Renkum 2024
  1. De Wegsleepverordening gemeente Renkum 2024 ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
  2. De uitvoeringsregeling van de wegsleepverordening voor de gemeente Renkum in te trekken conform bijgevoegd intrekkingsbesluit, na vaststelling van de wegsleepverordening door de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Ruimtelijk Domein, Regie en Projecten Mobiliteitsvisie Ter informatie aanbieden van brief over de Mobiliteitsvisie aan de gemeenteraad. Conform besloten
Wethouder Maouche Ruimtelijk Domein, Regie en Projecten Actualisatie Beheerverordening begraafplaatsen.
  1. De gemeenteraad voorstellen de Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Renkum 2024 vast te stellen.
  2. Het Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen d.d. 7 december 2010 in te trekken conform bijgevoegd intrekkingsbesluit, gelijktijdig met de inwerkingtreding van Beheerverordening begraafplaatsen gemeente Renkum 2024.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Dienstverlening en Bedrijf Ontwerpbegroting Gelders Archief 2025 Geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025. Conform besloten