B&W besluitenlijst week 15 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 16 april 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein (Herziene)Begroting MGRsdcg 2024-2025 voor zienswijze
  1. De raad de begroting van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein centraal Gelderland (MGRsdcg) 2025 en de herziene begroting 2024 voor zienswijze voorleggen en te adviseren om bijgaande zienswijze in te dienen.
  2. De jaarstukken 2023 ter kennisname aan te bieden.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Subsidie Stichting Energiebank Regio Arnhem
  1. De eenmalige subsidie 2023 van €140.800,-, verleend aan de Stichting etc. vast stellen op een bedrag van € 134.000,- conform bijgaande subsidiebeschikking.
  2. Het lager vastgestelde subsidiebedrag van € 6.800,- verrekenen met het voor het jaar 2024 te verlenen subsidiebedrag.
  3. De Stichting Energiebank Regio Arnhem een eenmalige subsidie te verlenen van €316.174 voor 2024 conform bijgaande subsidiebeschikking met bijlage. De subsidie wordt verstrekt voor het opleiden en inzetten van energiecoaches met als doel zoveel mogelijk huishoudens met energiearmoede te ondersteunen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Gebiedsvisie Park Wolfheze
  1. De gebiedsvisie ‘Park Wolfheze’ met bijlagen ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad en te laten vaststellen als ruimtelijke visie voor de verdere planontwikkeling.
  2. De gemeenteraad vragen om een voorbereidingskrediet van €290.000,- ter beschikking te stellen voor de verdere planontwikkeling.
Conform besloten