B&W besluitenlijst week 12 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 26 maart 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Jaarverantwoording LEA/vve 2023 De ingevulde vragenlijst LEA/vve 2023 voor de Jaarverantwoording Onderwijsachterstanden vaststellen en verzenden naar de Inspectie van het Onderwijs Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Nieuwe achtervangovereenkomst tussen de gemeente Renkum en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw
  1. Te besluiten tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst, zoals opgenomen in bijlage 3, tussen de gemeente en het WSW, met ingang van 1 mei 2024.
  2. De gemeenteraad informeren via bijgevoegd raadsbrief (bijlage 4) over het besluit tot het aangaan van een nieuwe achtervangovereenkomst met het WSW.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid

Besluit tot eerste wijziging van de Beleidsregels wet Bibob 2022

Vaststellen van het besluit tot eerste wijziging van de Beleidsregels wet Bibob 2022. Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Mandaatbesluit Woo Commissie van advies voor de bezwaarschriften Besluiten om in te stemmen met het Mandaatbesluit Wet open overheid commissie van advies voor de bezwaarschriften, conform bijgevoegd besluit. Conform besloten