B&W besluitenlijst week 11 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Veiligheid Vaststellen uitgangspunten aanbesteding overslag, transport en verwerking van gft-afval Instemmen met de uitgangspunten van de aanbestedingsprocedure voor overslag, transport en verwerking van gft-afval. Conform besloten
Burgemeester Schaap Veiligheid Aanwijzingsbesluit toezichthouders ondermijningsteam Besluiten om bijgevoegd aanwijzingsbesluit toezichthouders districtelijk ondermijningsteam Gelderland-Midden (DOT GM) gemeente Renkum 2024 vaststellen. Conform besloten
Wethouder Mulder Regie en Projecten Leerdeel Doorwerth: aanvullend krediet De gemeenteraad voorstellen: instemmen met een aanvullend krediet van € 2.073.192,- op het eerder gevoteerde taakstellende krediet voor de realisatie van de nieuwbouw van de Dorendal en de Atlas (en de kindpartners, samen genaamd ‘het Leerdeel’) Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan 'Dorpsstraat 147, 2024' & 'Beeldkwaliteitplan Dorpsstraat 147’ & besluit hogere grenswaarde geluid
 1. Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan
  1. instemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijze;
  2. het bestemmingsplan 'Dorpsstraat 147, 2024' gewijzigd vaststellen;
  3. het 'Beeldkwaliteitplan Hoveniershof Renkum' gewijzigd vaststellen;
  4. geen exploitatieplan vaststellen;
 2. Zelf besluiten: besluit hogere grenswaarde
  1. het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Dorpsstraat 147 ongewijzigd vaststellen.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Aanvraag ter beschikking stellen € 500.000,- aan de Stichting Huis van Renkum. Het verzoek van de Stichting Huis van Renkum om een bedrag van € 500.000,- ter beschikking te stellen ten behoeve van de verbouwing van te verwerven onroerend goed voor maatschappelijke doeleinden, af te wijzen. Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Dienstverleningsovereenkomst (DVO) module facilitering regionale zaken MGR
 1. Overeen te komen de dienstverleningsovereenkomst (DVO) MGRsdcg en gemeenten module Regionale Facilitering Zorg aan te gaan met ingang van 1 januari 2024.
 2. De burgemeester te vragen om de portefeuillehouder sociaal domein mevrouw M. Mulder te machtigen de overeenkomst te ondertekenen.
Conform besloten