B&W besluitenlijst week 10 - 2024

Vastgesteld in de vergadering van 12 maart 2024.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Regie en Projecten Gemeentehuis

Voorgestelde beslispunten:

 1. Het voordeel van de  kapitaallast 2026 en 2027 ten gunste van de gemeentelijke begroting laten komen. 
 2. De gemeenteraad het volgende voor te stellen:
  1. Kennisnemen van de het rapport van HEVO;
  2. Komen tot renovatie van het gemeentehuis conform rapport HEVO;
  3. Voor de verdere planuitwerking een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 2.000.000,-;
  4. Voor wat betreft afschrijvingsmethodiek kiezen voor een annuïteitenmethode;
  5. Indien u niet instemt met beslispunt 2 en 3 een voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van € 550.000,- om te komen tot een plan voor noodzakelijke investeringen zoals beschreven bij onderdeel ‘alternatieven’.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Sociaal Domein Raadsvragen COA Opvanglocatie nareizigers
 1. De beantwoordingsbrief aan RenkumRechttoeRechtaan vast te stellen en na vaststelling te versturen aan de gemeenteraad.
 2. De beantwoordingsbrief aan de VVD vast te stellen en na vaststelling te versturen aan de gemeenteraad.
 3. De beantwoordingsbrief aan Gemeentebelangen vast te stellen en na vaststelling te versturen aan de gemeenteraad.
Conform besloten