B&W besluitenlijst week 09 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 7 maart 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Subsidie Stichting Drielse Veer 2023
 1. Stichting Drielse Veer een subsidie per jaar verlenen van € 62.939,- voor 2023.
 2. Deze subsidie voor het afgesproken deel doorberekenen aan de Stichting veren Gelderland (35%), gemeente Overbetuwe (25%) en het Dorenweerd college (15%).
 3. De manager Ruimtelijke Domein mandaat geven voor de subsidievaststelling in 2024.
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Notitie Reikwijdte en Detailniveau RES
 1. Kennisnemen van de Nota Wijzigingen, de Nota Beantwoording zienswijzen en het Advies Commissie m.e.r. in relatie tot de concept- Notitie Reikwijdte en Detailniveau RES Groene Metropoolregio.
 2. Vaststellen van de definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau die vooraf gaat aan de milieueffectrapportage (planMER) RES Groene Metropoolregio.
Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Subsidie MEE Plus voor cliëntondersteuning 2023
 1. Besluiten tot het verlenen van een subsidie per jaar voor het jaar 2023 ten bedrage van € 78.214,- aan Stichting MEE Plus ten behoeve van de activiteiten zoals opgenomen in de subsidieaanvraag 2023.
 2. Besluiten af te wijken van de indieningstermijn voor het aanvragen van een subsidie per jaar (artikel 7 lid 5 ASV).
Conform besloten
Wethouder van Mulder Beleid Sociaal Domein Subsidieverlening VGGM JGZ 0-18 jaar 2023
 • Aan de VGGM voor het jaar 2023 subsidie per jaar te verlenen voor de uitvoering van: 
 1. Huisvesting consultatiebureau(s) € 59.986,-
 2. Lokaal aanbod 0-4 (maatwerkdeel) € 50.512,86
 3. Lokaal aanbod 4-18 (maatwerkdeel) € 20.338,55
 • Besluiten af te wijken van de indieningstermijn voor het aanvragen van een subsidie per jaar (artikel 7 lid 5 ASV).
Conform besloten
Burgemeester Schaap Beleid Sociaal Domein Stand van zaken Oekraïense ontheemden, statushouders 
en vluchtelingen  
In te stemmen met het sturen van bijgevoegde raadsbrief over de stand van zaken wat betreft Oekraïense ontheemden, statushouders en vluchtelingen.   Conform besloten
Wethouder Mulder Beleid Sociaal Domein Toestemming data verzameling jeugd door CBS. Medewerking verlenen aan het verzoek van de VNG en het CPB voor het onderzoek naar data Wmo en jeugdwet van gemeenten, door het aangaan van de pilotovereenkomst. Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Actualisatie Delegatiestatuut gemeente Renkum De raad voorstellen het Delegatiestatuut gemeente Renkum vast te stellen, waarbij de raad gelijktijdig intrekt: het op 31 mei 2006 vastgestelde Delegatiestatuut Renkum en het op 1 juli 2020 vastgestelde Delegatiebesluit aanwijzing permanente en eenmalige trouwlocaties als huis der gemeente. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Ondersteuning energiekosten mkb en verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, jeugd en welzijn
 1. Beschikbaar stellen van 100 Earn-E’s met een totale waarde van € 5.000,- aan het mkb.
 2. Het bestemmen van € 20.000,- voor de inzet van een energiecoach ten behoeve van ondersteuning van verduurzaming van het mkb.
 3. Vaststellen van de bijgevoegde Subsidieregeling Verduurzaming mkb en maatschappelijke organisaties. Voor deze regeling wordt € 98.050,- beschikbaar gesteld.
 4. € 75.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van een nader uit te werken ondersteuning aan verenigingen en stichtingen op het gebied van sport, cultuur, jeugd en welzijn.
 5. Bestemt met behulp van een stelpost € 50.000 voor nader in te vullen ondersteuning als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen.onform besloten