B&W besluitenlijst week 07 en 08 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 28 februari 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Regie en Projecten Afvalstoffenverordening 2023
 1. De raad voorstellen om de Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2023 vast te stellen.
 2. De raad het uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening Gemeente Renkum 2023 voor kennisgeving aanbieden.                
Conform besloten
Wethouder Mulder Concernstaf Normenkader accountantscontrole 2022 Vaststellen van het normenkader voor de accountantscontrole 2022 Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan 'Oudkerkeland - Achterdorpsstraat 5, 2023' De gemeenteraad voorstellen:
 1. instemmen met de gegeven reactie op de zienswijze;
 2. het bestemmingsplan ‘Oudkerkeland – Achterdorpsstraat 5, 2023’ ongewijzigd vast te stellen;
 3. geen exploitatieplan vast te stellen.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Interne Dienstverlening Aanwijzingsbesluit elektronische weg Woo verzoeken Aanwijzen van het e-formulier als enige elektronische weg voor het indienen van een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo) gericht aan de gemeenteraad, het college en de burgemeester Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Sociaal Domein Cultuurvisie 2023
 • Besluiten de Kunst, cultuur- en erfgoedvisie Renkum ter vaststelling voor te leggen aan de raad.
 • Besluiten de voorgestelde reacties te verzenden aan de Adviesraad Sociaal Domein en Jongerenraad Renkum.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Beleid Ruimtelijk Domein Vaststellen bestemmingsplan 'Duitsekampweg, Boven Heide 2023', 'Beeldkwaliteitplan Boven Heide Wolfheze' en besluit hogere grenswaarde geluid De gemeenteraad voorstellen:
 • Bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan:
 1. in te stemmen met de gegeven reactie op de ingediende zienswijzen;
 2. het bestemmingsplan 'Duitsekampweg, Boven Heide 2023' gewijzigd vast te stellen;
 3. het 'Beeldkwaliteitplan Boven Heide Wolfheze' gewijzigd vast te stellen;
 4. geen exploitatieplan vast te stellen;
 • Crisis- en herstelwet
 1. de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren op het bestemmingsplan.
Zelf besluiten:
 •  Besluit hogere grenswaarde
 1. het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder Duitsekampweg Wolfheze ongewijzigd vast te stellen.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Donatie aan Giro 555 voor hulp aan slachtoffers aardbeving in Turkije en Syrië In te stemmen met het doneren van €31.476,- oftewel circa € 1,- per inwoner, aan Giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Conform besloten
Wethouder Mulder Regie&Projecten / Team Beleid Sociaal Domein Voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark Het raadsvoorstel “voortgangsbesluit optimalisatie Wilhelminasportpark” ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Instellen incidenteel hoger beroep procedure 202206509/1/R4 inzake hekwerk Wolfhezerweg 6b Incidenteel hoger beroep instellen in procedure 202206509/1/R4 Conform besloten