B&W besluitenlijst week 02 - 2023

Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023.

Portefeuillehouder Team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Regionaal Expertiseteam Energie voor bedrijven
 1. De oprichting van een Regionaal Expertiseteam Energie voor bedrijven te ondersteunen;
 2. Instemmen met het deelnemen aan de expertpool voor het Regionaal Expertiseteam Energie die als taak heeft om individuele adviezen aan de bedrijven te verstrekken. Hiervoor een budget beschikbaar te stellen voor 2023 van €10.298,- ten laste van programmabegroting 2H. Vanaf 2024 dient jaarlijks €20.027,- beschikbaar te worden gesteld ten laste van programmabegroting 2H.
 3. Instemmen met het voorstel om via de bedrijvenmodule van het Regionaal EnergieLoket te voorzien in een website met informatie en een KlantContactCentrum. Hiervoor een abonnement af te sluiten bij het Regionaal EnergieLoket waarvan de kosten in 2023 begroot zijn op € 7.718,- ten laste van programmabegroting 2H. Vanaf 2024 dient jaarlijks €4.988,- beschikbaar te worden gesteld ten laste van programmabegroting 2H.
Conform besloten
Burgemeester Schaap Concernstaf Vervangingsregeling collegeleden van de gemeente Renkum  De Vervangingsregeling collegeleden van de Gemeente Renkum vaststellen. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Mandaat verlenen aan Ede voor Bijstandsverlening zelfstandigen
 1. Mandaat verlenen aan de afdelingsmanager I&S van gemeente Ede voor de uitvoering van de Bbz en IOAZ (conform bijlage).
 2. Besluiten om de Manager Sociaal domein, Esther van Haarlem, te mandateren om de samenwerkingsovereenkomst met werkafspraken met gemeente Ede en Wageningen aan te gaan.
Conform besloten
Wethouder van Bentem en Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven
 1. Instemmen met de handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven.
 2. De handreiking participatie bij ruimtelijke initiatieven ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu Huisvestingsverordening 2024 Akkoord gaan met bijgaande brief aan de raad met informatie over de actualisering van de huisvestingverordening. Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Ruimtelijk Domein Verordening Groenberaad en Verordening tot wijziging verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019
 1. De gemeenteraad voorstellen de Verordening Groenberaad gemeente Renkum opnieuw gewijzigd vast te stellen.
 2. De gemeenteraad voorstellen de Verordening tot wijziging van de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te stellen.
 3. De gemeenteraad voorstellen mevrouw M. Groen in ’t Wout  te benoemen tot voorzitter van het Groenberaad;
Conform besloten
Wethouder Maouche Beleid Sociaal Domein Vaststelling subsidie 2021 Stichting Leergeld Arnhem
 1. De subsidie 2021 voor Stichting Leergeld Arnhem voor uitvoering van het Kindpakket afwijkend van de verlening vaststellen op € 76.505,-.
 2. Bij Stichting Leergeld Arnhem een bedrag van € 22.495,- terugvorderen.
Conform besloten
Wethouder van Bentem Regie en Projecten Intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Pro Persona-terrein in Wolfheze
 1. Besluiten tot het aangaan van de Intentieovereenkomst voor de herontwikkeling van het Pro Persona-terrein in Wolfheze.
 2. Besluiten tot het vaststellen van het Participatieplan.
 3. Aan wethouder Van Bentem verlenen van een machtiging om namens de burgemeester de Intentieovereenkomst te ondertekenen en wijzigingen van ondergeschikte aard in de Intentieovereenkomst overeen te komen.
Conform besloten
Wethouder Maouche Regie en Projecten Geheimhouding op Akte van borgtocht Besluiten het raadsvoorstel inzake de bekrachtiging van de geheimhouding op de Akte van borgtocht niet voor te leggen aan de raad. Conform besloten