Burgemeester en wethouders

Overzicht van het huidige college van burgemeester en wethouders.

Naam Foto Portefeuille Nevenfuncties
Leden van het college van burgemeester en wethouders
Burgemeester mevrouw A.M.J. (Agnes) Schaap
E-mail: a.schaap@renkum.nl
Burgemeester mevrouw Agnes Schaap
 • Voorzitter gemeenteraad en college
 • Handhaving, toezicht en vergunningverlening (niet Ruimtelijke ontwikkeling)
 • Coördinatie Lange termijn agenda
 • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
 • Burgerzaken
 • Politie, veiligheid en brandweer
 • Algemeen juridische zaken en kabinet
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie, representatie en media
 • Opvang zwerfdieren   
 
Wethouder de heer mr. J. Verstand (D66)
(loco-burgemeester)
E-mail: j.verstand@renkum.nl
Twitter: @JasperVerstand
Wethouder de heer mr. J. Verstand
 • Economische zaken
 • Inwoners- en overheidsparticipatie
 • Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
 • Verkeer en vervoer
 • Onderwijs (geen huisvesting)
 • Sport (geen accomodaties)
 • Bibliotheek
 • Lokale educatieve agenda en cultuureducatie
 
Wethouder mevrouw H.J. van den Berg - van Zijl (GemeenteBelangen)
E-mail: h.vanden.berg@renkum.nl
Wethouder mevrouw H.J. van den Berg - van Zijl
 • Wmo
 • Gezondheidszorg
 • Mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Welzijn
 • Jeugdzorg
 • Jeugd en jongeren
 • Leerlingenvervoer
 • Doelgroepenvervoer
 • Passend onderwijs
 • Aansluiting jeugdzorg-onderwijs
 • Peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en leerplicht
 
Wethouder mevrouw drs. A.D. Ruwhof (GroenLinks)
E-mail: w.ruwhof@renkum.nl
Wethouder mevrouw A.D. Ruwhof
 • Duurzaamheid en milieu
 • Beheer openbare ruimte
 • Natuur- en landschapsbeheer
 • Werk en inkomen
 • Armoedebeleid
 • Participatie
 • Volwasseneducatie
 • Schooluitval jongeren
 
Wethouder de heer ir. E. Heinrich (VVD)
E-mail: e.heinrich@renkum.nl
Wethouder de heer ir. E. Heinrich
 • Financiën
 • Recreatie en toerisme
 • Kunst en cultuur
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Accommodatiebeleid
 • Bedrijfsvoering
 • Grondzaken
 • Onderwijshuisvesting
 • ICT
 • Directeur/eigenaar Novum Business Beheer BV, honorarium
 • Bestuurslid Stichting BU-Leden Ceres, geen honorarium
 • Bestuurslid Rotaryclub Oosterbeek, geen honorarium
 • Bestuurslid Stichting Community Service Rotaryclub Oosterbeek, geen honorarium
Gemeentesecretaris de heer A.E.J. Steverink MBA
E-mail: j.steverink@renkum.nl
Gemeentesecretaris de heer A.E.J. Steverink De gemeentesecretaris is adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is ook algemeen directeur. Vanuit die functie is hij de hoogste ambtenaar.