Burgemeester en wethouders

Ons college van burgemeester en wethouders voor de collegeperiode 2018-2022.

Burgemeester Agnes Schaap

E-mail: a.schaap@renkum.nl

Portefeuille en nevenfuncties burgemeester Agnes Schaap
Foto Portefeuille  Nevenfuncties
Burgemeester Agnes Schaap
 • Voorzitter gemeenteraad en college
 • Algemeen juridische zaken en kabinet
 • Communicatie, representatie en media
 • Personeel en organisatie
 • Handhaving, toezicht en vergunningverlening
 • Politie, veiligheid en brandweer, veiligheidsregio
 • Organisatie en P&O
 • Vreemdelingenbeleid, integratie minderheden en asielzoekers
 • Euregio en intergemeentelijke samenwerking
 • Opvang zwerfdieren
 • Huisvesting, gemeentehuis
 • Publieke dienstverlening
 • Airborne
Onbezoldigd
 • Dagelijks bestuur Euregioraad
 • Algemeen en dagelijks bestuur Gelders Archief (ook namens Rheden en Rozendaal)
 • Vertegenwoordiger in bestuur van GO Arnhem Nijmegen City Region
 • Algemeen bestuur VGGM (= regionaal college hulpverlening)
 • Voorzitter Wet Verplichte GGZ Gelderland-Midden 
 • Bestuurslid veiligheidshuis West Veluwe Vallei 
 • Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand 
 • Voorzitter stuurgroep verward gedrag bij VGGM

 

Wethouder Joa Maouche (GroenLinks)

Locoburgemeester
E-mail: j.maouche@renkum.nl

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder Joa Maouche (GroenLinks)
Foto Portefeuille Nevenfuncties
Wethouder Joa Maouche (GroenLinks)
 • Klimaat, duurzaamheid
 • Natuur en milieu
 • Invoering omgevingswet
 • Omgevingsvisie
 • Landschap, landgoederen en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Beheer openbare ruimte
 • Werk en inkomen en arbeidsparticipatie
 • Procesverbetering ruimtelijk domein
Onbezoldigd
 • Voorzitter DB en AB van de ODRA
 • Lid Regiegroep platform water Valei en Eem
 • Lid agendacommissie PFO Duurzaamheid regio Arnhem Nijmegen
 • Lid bestuur Arbeidsmarkt regio Foodvalley
 • Lid Stuurgroep RES
 • Lid PFO Duurzaamheid

 

Wethouder Leonie Rolink (VVD)

E-mail: l.rolink@renkum.nl

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder Leonie Rolink (VVD)
Foto Portefeuille Nevenfuncties
Wethouder Leonie Rolink (VVD)
 • Inwonerparticipatie
 • Dorpsinitiatieven
 • Wmo inclusief zorg en welzijn, mantelzorg en vrijwilligersbeleid
 • Doelgroepenvervoer
 • Kunst en cultuur inclusief bibliotheken en cultuur educatie
 • Monumentenzorg
 • Bedrijfsvoering
 • Grondexploitatie
 • Recreatie en toerisme
 • Centrum voor Landschap, kunst en cultuur
 • Doorwerth Centrum: ontmoetingsdeel

Onbezoldigd

 • Lid Bestuur De Connectie
 • Lid Algemeen bestuur BVO Dran
 • Lid Bestuurlijk Overleg Publieke Gezondheid bij VGGM
 • Lid Bestuurlijk Overleg Veilig Thuis bij VGGM
 • Lid Algemeen bestuur VGGM
 • Lid Regionaal Portefeuillehouders Overleg Zorg
 • Lid Bestuur Commissie Inkoop
 • Lid Stuurgroep verward gedrag
 • Lid Regio overleg WvGGZ
 • Lid EuroArt
 • Lid Stuurgroep Beschermd Wonen

Bezoldigd

 • Eigenaar InMova

 

Wethouder Marinka Mulder (PvdA)

E-mail: m.mulder@renkum.nl

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder Marinka Mulder (PvdA)
Foto Portefeuille Nevenfuncties
Wethouder Marinka Mulder (PvdA)
 • Kinderopvang /peuterspeelplaatsen
 • Onderwijs
 • Leerlingenvervoer
 • Jeugd en jeugdzorg
 • Sport
 • Financiën
 • Gemeentelijk vastgoed
 • Verkeer en openbaar vervoer
 • Poort van Doorwerth
 • Spoorwegonderdoorgang Wolfheze
 • Doorwerth Centrum: onderwijsdeel
Onbezoldigd
 • Vicevoorzitter van de adviescommissie bezwaar leerplichtwet van de sociale verzekeringsbank
 • Bestuur Modulaire Gemeenschappelijke regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders ACV
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders BNG

 

Wethouder Mark Sandmann (D66)

E-mail: m.sandmann@renkum.nl

Portefeuille en nevenfuncties van wethouder Mark Sandmann (D66)
Foto Portefeuille Nevenfuncties
Wethouder Mark Sandmann
 • Economische Zaken
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Grond
 • Pieter Reijengamavo (Talsmalaan Oosterbeek)
 • Doorwerth Centrum: deel Centrumplan Doorwerth
 • Procesverbetering ruimtelijk domein
 • Lid Rotaryclub Apeldoorn ’t Loo (onbezoldigd)
 • Voorzitter Veluwefonds (onbezoldigd).
   

Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn

E-mail: m.vande.geijn@renkum.nl

Taken gemeentesecretaris Maurits van de Geijn
Foto Taken
Gemeentesecretaris Maurits van de Geijn De gemeentesecretaris is adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Hij is ook algemeen directeur. Vanuit die functie is hij de hoogste ambtenaar.