B&W besluitenlijst week 51 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 7 januari 2020.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. Wethouder Mulder 109400 / Sociaal Domein Omzetten van de GR Raad van Toezicht PPO de Link in een regeling zonder meer.
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten inzake openbaar primair onderwijs 2020 aan te gaan onder voorbehoud dat de gemeenteraad besluit de huidige “GR Raad van Toezicht voor PPO de Link” op te heffen en het college toestemming verleent om een regeling zonder meer te treffen per 1 maart 2020.
 • Aan de raad voorstellen de huidige GR Raad van Toezicht voor PPO de Link op te heffen en toestemming te verlenen voor het treffen van een regeling zonder meer in de vorm van bijgaande Samenwerkingsovereenkomst.
 • Wethouder M.A. Mulder aanwijzen als vertegenwoordiger in de regiegroep.
 • Aan de raad voorstellen goedkeuring te verlenen aan het concept liquidatieplan.
 • Aan de raad voorstellen akkoord te gaan met de statutenwijziging van Stichting PPO de Link en de invulling van de RvT.
Conform besloten
2. Burgmeester Schaap 108961 / Interne Dienstverlening Aanwijzingsbesluiten APV
 • Het 'Algemeen Aanwijzingsbesluit APV 2020' vaststellen.
 • Het ‘Aanwijzingsbesluit vuurwerkvrije zones 2019/2020’ vaststellen.
 • Het 'Aanwijzingsbesluit collectieve festiviteiten 2020’ vaststellen.
Conform besloten
3. Wethouder Rolink 99323 / Sociaal Domein 'Samen veilig' lokaal uitvoeringsplan huiselijk geweld en kindermishandeling 'Samen veilig' lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vast te stellen voor de periode van 2019 - 2022. Conform besloten
4. Burgmeester Schaap 1107761 / Sociaal Domein Wet Verplichte GGZ Besluiten tot het aangaan van het convenant en in te stemmen met het mandaatbesluit. Dit nav het besluit van het college d.d. 19 november 2019 waarin het inrichtingsvoorstel voor de regionale implementatie van de WvGGZ is vastgesteld. Conform besloten
5. Wethouder Mulder 109439 / Concernstaf Onderzoeksplan interne audits 2020 art 213a gemeentewet Het onderzoeksplan interne audits 2020 vast te stellen en het, samen met de begeleidende brief, ter informatie aan de raad aanbieden. Conform besloten
6. Burgmeester Schaap 191202 / Interne Dienstverlening Vaststellen personeelshandboek gemeente Renkum
 • Intrekken van alle lokale rechtspositionele regelingen en protocollen, met uitzondering van de zogenaamde budgetprotocollen: PV (personeelsvereniging), Personeelsinstuif, Kerst- sintattentie en Onderhandelingsbudget commissie voor Georganiseerd Overleg.
 • Vaststellen van het personeelshandboek gemeente Renkum per 01/01/2020.
Onder voorbehoud van instemming OR conform besloten
7. Wethouder Mulder 96686 / Samenleving Subsidie zwembad Oosterbeek Besluiten tot afbouw van subsidie aan Zwem- en Instructiebad Oosterbeek vanaf 2020 tot en met 2022 tot een bedrag van €20.000 voor het jaar 2022. Conform besloten
8. Wethouder Maouche / Sociaal Domein Subsidieverlening Kindpakket /StichtingLeergeld Arnhem 2020
 • Besluiten tot het verlenen van een subsidie per jaar voor het jaar 2020 en voor een bedrag van afgerond €105.000,- aan Stichting Leergeld Arnhem voor de uitvoering van voorzieningen uit het Kindpakket zoals opgenomen in de subsidieaanvraag 2020 van Stichting Leergeld Arnhem.
 • Besluiten tot het bevoorschotten van de subsidie in 3 termijnen van elk €35.000,-.
 • Besluiten af te wijken van de aanvraagtermijn zoals die is vastgelegd in de Algemene subsidie verordening 2014.
 • Stichting Leergeld Arnhem ontheffing te verlenen van de verplichting een accountantsverklaring aan te leveren bij het verzoek tot vaststelling.
Aangehouden
9. Wethouder Maouche / Sociaal Domein Vaststelling subsidie 2018 Stichting Leergeld Arnhem
 • De subsidie voor Stichting Leergeld Arnhem voor uitvoering van het Kindpakket 2018 afwijkend van de verlening vast te stellen op €139.556,-;
 • De subsidie voor Stichting Leergeld Arnhem 2018 voor aanschaf laptops afwijkend vast te stellen op €31.852,50;
 • Bij Stichting Leergeld Arnhem €37.091,50 terug te vorderen;
 • Een deel van het terug te vorderen bedrag te reserveren voor de kosten van de "Evaluatie Minimabeleid 2019 gemeente Renkum" en de geschatte kosten voor implementatie van de vernieuwde Gelrepas.
Aangehouden