B&W besluitenlijst week 44 -2019

Vastgesteld in de vergadering van 5 november 2019.

Nr. Ph. Nr./Team Onderwerp Voorstel Besluit
1. JM 105395 / Ruimtelijk Domein Besluit algemeen belang afvalinzameling op scholen
  • De gescheiden inzameling van afval op scholen, met uitzondering van restafval, te verklaren tot een activiteit in algemeen belang in het kader van artikel 25h, lid 6, van de Mededingingswet
  • Bijgevoegd ontwerpbesluit gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage leggen.

 

Aangehouden
2. LR 103370 / Sociaal Domein Subsidies cofinanciering Toekennen van subsidie van € 2500,- voor aanvraag theaterwerkplaats Kazou, voorstelling de Notenkraker. Conform besloten
3. JM 105765 / Ruimtelijk Domein Gf+e zuilen bij hoogbouw Vaststellen van de voorwaarden voor plaatsing van een gf+e zuil bij hoogbouwlocaties. Aangehouden
4. JM 106640 / Ruimtelijk Domein Gladheidbestrijding 2019 - 2020 Vaststellen ‘Draaiboek Gladheidbestrijding, Seizoen 2019 – 2020’ met bijlage van strooiroutes. Conform besloten
5. MM 103286 / Dienstverlening & Bedrijf Toetreding Renswoude en herijking aandelen ACV
  • Als aandeelhouder in de aandeelhoudersvergadering (AVA) van de ACV op 4 december 2019 in te stemmen met het besluit tot toetreding van de gemeente Renswoude per 1 januari 2020;
  • Instemmen met de verkoop van aandelen van de Afvalcombinatie “De Vallei” N.V. (hierna: “ACV”);
  • Op het rapport ‘Afvalcombinatie ‘De Vallei’ – waardeanalyse d.d. 4 april 2019 (finaal concept)’ en het besprokene daarover in de vergadering geheimhouding op te leggen ingevolge het bepaalde in art. 55, lid 1 Gemeentewet jo. art. 10 Wet openbaarheid van bestuur.
Conform besloten