B&W besluitenlijst week 43 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2020.

Nr.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Mulder

119587 / Financiën

Begroting 2021

  • De Begroting 2021 ter vaststelling voorleggen aan de raad;
  • € 1.462.000 uit de vrije algemene reserve te onttrekken voor een extra storting in de Weerstandsreserve om het statisch weerstandsvermogen aan de norm van 100% te laten voldoen.

Conform besloten

Wethouder Maouche

90992 / Team Regie en Projecten

Aanpak wateroverlast en groot onderhoud paden begraafplaats  Oosterbeek noord

  • Instemmen met de voorbereiding en uitvoering van de het project Begraafplaats Oosterbeek, aanpak wateroverlast en groot onderhoud paden.
  • Voor de aanpak van de wateroverlast en het groot onderhoud van het padenstelstel het  volgende krediet ter beschikking te stellen: € 125.000 m.b.t. ‘water en riolering'
  • Dit krediet ad € 125.000 te dekken uit het GRP.
  • De jaarlijkse kapitaallasten riolering ten laste brengen van het budget GRP

 

Conform besloten
Wethouder Rolink

103370 / Team Beleid Sociaal Domein

Subsidies cofinanciering

Verlenen van een subsidie van: € 8.100 aan de Stichting Vrienden van Park Hartenstein t.b.v. “Herbouw Moskoepel”

Conform besloten
Wethouder Rolink

/ Team Beleid Sociaal Domein

Benoeming mevrouw M. Rook tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein

Mevrouw M. Rook per 1 november 2020 te benoemen tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein voor de periode van 4 jaar.

Conform besloten
Burgemeester Schaap en Wethouder Rolink

/ Team Beleid Ruimtelijk Domein

Verruiming openingstijden supermarkten

Verruiming van de openingstijden voor supermarkten op zondagochtend vanaf 8.00 uur, in plaats van 12:00 uur wat nu geldt als vroegste openingstijd voor zondag.

Conform besloten