B&W besluitenlijst week 42 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van 20 oktober 2020.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Maouche

126808/ Team Regie en Projecten

Beleidsmatige verankering rioleringsbeheer

  • Opnemen strategische onderdelen vGRP+ 2016-2020 in instrumentarium Omgevingswet
  • Het huidige vGRP+ Water Stroomt 2016-2020 verlengen tot en met 31 december 2021
  • Een beheerplan riolering en water 2022-2026 vaststellen, vóór de begrotingsbehandeling  in 2021
  • Bijgevoegd raadsvoorstel met de beslispunten 1-3 aan de gemeenteraad voor te leggen

Conform besloten

Wethouder Maouche

113359 / Team Ruimtelijk Domein

Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio (Arnhem-Nijmegen-Foodvalley)

  • nstemmen met de ‘Contourennotitie - Uitgangspunten verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley’;
  • Instemmen met raadsbrief 'Verstedelijkingsstrategie regio Arnhem-Nijmegen-FoodValley’.
Conform besloten

Wethouder Rolink

103370 / Team Beleid Sociaal Domein

Subsidies cofinanciering

Verlenen van een subsidie van: € 8.100,- aan de Stichting Vrienden van Park Hartenstein t.b.v. “Herbouw Moskoepel”

Conform besloten
Wethouder Rolink

88286 / ROM

Vaststelling subsidie Ondernemend Oosterbeek 2019

De subsidie aan Ondernemend Oosterbeek Reclamebelasting 2019 lager vast te stellen, namelijk op het bedrag van €29.003,50.

Conform besloten