B&W besluitenlijst week 40 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van 8 oktober 2019

Nr.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

LR

/ Dienstverlening & Bedrijf

Informatiebeveiligingsplan 2019 - 2021 en Beveiligingsplan SUWINET

Ondertekening n.a.v. de Collegeverklaring ENSIA 2018 inzake Strategische Informatiebeveiligingsplan en Beveiligingsplan SUWINET.

Conform besloten

2.

JM

95869 / Regie & Projecten

Decentrale Zuivering terrein GroeneWaarden Doorwerth

  • Instemmen met de realisatie van een decentrale zuivering op het terrein GroeneWaarden Doorwert
  • Beschikbaar stellen van krediet voor uitvoering ter hoogte van € 40.000;
  • De jaarlijkse kapitaallasten ten laste te brengen van het GRP/ de voorziening GRP.

Conform besloten

3.

MM

139014 / Sociaal Domein

Formatie Wmo

In te stemmen budget investeringsagenda sociaal domein in te zetten ter dekking van formatie Wmo-consulenten in 2020 a €60000

Conform besloten