B&W besluitenlijst week 39 - 2019

Vastgesteld in de vergadering van 1 oktober 2019

Nr.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

1.

JM

104137 / Sociaal Domein

Regionale harmonisatie SROI bij inkoop

 • Het Bouwblokkenmodel vast te stellen als de SROI-waarderingsmethode.

 • In te stemmen met het convenant “Uniformering Social Return”.

Conform besloten

2.

LR

101414 / Sociaal Domein

Subsidies cofinanciering

 • Toekennen van subsidie voor aanvraag Landgoed Quadenoord – Restauratie Watermolen.

 • Niet toekennen subsidie voor aanvraag stichting Minibiep Wolfheze.

Conform besloten

3.

MM

104002 / Regie & Projecten

Nieuwe school SKOVV en PPO de Link: ingebruikgevingsovereenkomst

 • Het eigendom van het nieuwe schoolgebouw in Renkum bij de gemeente leggen

 • Aangaan van de bijgaande ingebruikgevingsovereenkomst tussen de gemeente Renkum en de schoolbesturen Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei en de Stichting Partners Primair Onderwijs De Link

Conform besloten

4.

LR

104457 / Interne Dienstverlening

Catering

 • Keuze maken voor invulling van de catering volgens het scenario “Werkcafé”

 • De Connectie opdracht geven het scenario “Werkcafé” voor Renkum mee te nemen bij de aanbesteding.

Aangehouden

5.

MM, LR, JM

104480 / Sociaal Domein

Kadernota Sociaal Domein - september 2019

 • Instemmen met de concept Kadernota Sociaal Domein - september 2019 (zie bijlage 1).

 • De concept Kadernota Sociaal Domein - september 2019, ter vaststelling voorleggen aan uw raad (zie raadsvoorstel bijlage 2), waarbij de input van de raadsbijeenkomst op 2 oktober 2019 in dit concept wordt meegenomen/verwerkt.

 • Intrekken van de Kadernota Sociaal Domein "De kunst van samenleven in de gemeente Renkum, de transformatie" - september 2015

Conform besloten