B&W besluitenlijst week 35 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 1 september 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Burgemeester Schaap Externe Dienstverlening Ontwerp Beleidsregels Evenementen Renkum
 • De ontwerp Beleidsregels Evenementen Renkum vast te stellen.
 • De gemeenteraad hierbij te betrekken middels terinzagelegging bij de griffie van de Beleidsregels Evenementen Renkum zodat de raad bedenkingen en zienswijze kan geven.
 • De Beleidsregels Evenementen Renkum  na verwerking van de zienswijzen van de raad definitief vast te stellen.
 • De organisatoren van evenementen in Renkum van de Beleidsregels Evenementen Renkum na inwerkingtreding op de hoogte te stellen via een mailing en de inwoners via de website en publicatie in de Rijn en Veluwe.
Conform
besloten
Wethouder Verstand 110088 / ODRA Beslissing op bezwaar Dorpsstraat 125 Renkum
 • Kennisnemen van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften van 10 juni 2020.
 • De motivering van het bestreden besluit van 11 november 2019 verbeteren, geen aanvullend (akoestisch) onderzoek te laten uitvoeren en het bezwaarschrift van 19 december 2019 in afwijking van het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften ongegrond te verklaren.
Conform
besloten
Wethouder Maouche Regie & Projecten Kredietaanvraag reconstructie Telefoonweg te Renkum
 • De uit te voeren werkzaamheden voor de reconstructie van de Telefoonweg te Renkum voor kennisgeving aannemen.
 • Beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereiding en uitvoering van de reconstructie van de weg ter hoogte van € 955.820,-.
 • Beschikbaar stellen van krediet voor de voorbereiding en uitvoering van de regenwatervoorzieningen ter hoogte van € 15.000,-.
 • De jaarlijkse kapitaallasten m.b.t. het benodigd krediet voor de reconstructie van de weg ten laste brengen van het budget voor rehabilitatie van wegen.
 • De jaarlijkse kapitaallasten m.b.t. de regenwatervoorzieningen ten laste brengen van het GRP.
Conform
besloten
Wethouder Verstand 113073 / Regie & Projecten Wolfheze Open Hofkerk Exploitatieovereenkomst De bijgevoegde Exploitatieovereenkomst Wolfheze Open Hofkerk aangaan. Conform besloten
Wethouder Rolink 122027 / Sociaal Domein Begroting Veilig Thuis 2021
 • De raad voorstellen in te stemmen met de concept zienswijze op de concept begroting Veilig Thuis 2021
 • De raad te informeren middels bijgaande notitie over de governance Veilig Thuis vanaf 2021
Conform besloten