B&W besluitenlijst week 24 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 16 juni 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink 103370 / Sociaal Domein Subsidies cofinanciering Verlenen subsidie cofinanciering voor:
 • Stichting Woest & Bijster
 • Comité jeu de boules
 • Stichting Hevea Initiatief
 • Stichting Dorpsplatform Heelsum-Renkum
 • Herbouw Moskoepel de Hemelse Berg
 • Blijf in je kracht
 • Activiteiten Muziektent in 2020
 • Begroening muur Airborne Museum
Conform
besloten
Wethouder Rolink 118085 / Sociaal Domein Jaarstukken 2019 Veilig thuis en conceptbegroting 2021
 • Kennis nemen van de jaarstukken 2019 Stichting Veilig Thuis en de subsidie 2019 conform de verlening vast te stellen op €152.594,-.
 • Kennis nemen van de conceptbegroting 2021.
 • Informeren van de raad over de jaarrekening 2019 van Veilig Thuis en de concept begroting 2021 middels bijgaande raadsbrief.
Conform besloten
Wethouder Mulder 111120 / Financiën Jaarstukken 2019
 • Vaststellen van de Jaarstukken 2019.
 • De Jaarstukken 2019 ter besluitvorming aanbieden aan de raad en daarbij: 
  • de raad voorstellen de Jaarstukken 2019 vast te stellen; 
  • de eventuele wijzigingen als gevolg van de afgeronde accountantscontrole te verwerken in de Jaarstukken 2019 die aan de raad worden aangeboden; 
  • de controleverklaring en de bevindingen van de accountant zodra deze beschikbaar zijn aan de raad te verstrekken;
 • De raad voor te stellen € 537.000,- van het resultaat te bestemmen voor een extra storting in de Weerstandsreserve om het statisch weerstandsvermogen aan de norm van 100% te laten voldoen (resultaatbestemming).
Conform besloten