B&W besluitenlijst week 17 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 28 april 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink  103370 / Sociaal Domein Subsidies cofinanciering Verlenen en afwijzen van een aantal subsidies cofinanciering. Conform
besloten
Wethouder Verstand 116878 / Regie en Projecten Wolfheze Open Hofkerk Stedenbouwkundige Kaders
  • Instemmen met het Kaderstellend document met ruimtelijke, financiele en bouwkundige randvoorwaarden/Stedenbouwkundig plan en het ontwerp beeldkwalitietsplan.
  • Het Stedenbouwkundig plan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 117197 / Interne Dienstverlening Algemene Plaatselijke Verordening 2020 Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020 aan de raad doen. Conform besloten
Burgemeester Schaap 117801 / Sociaal Domein Financiële stukken GO Regio Arnhem Nijmegen
  • De Conceptbegroting 2021 en de Jaarrekening 2019 van het Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen City Region voor een zienswijze voor te leggen aan de raad.
  • De raad te adviseren geen zienswijze naar voren te brengen op de Conceptbegroting 2021 en de Jaarrekening 2019 bij het algemeen bestuur van de regio.
Conform besloten