B&W besluitenlijst week 16 - 2020

Vastgesteld in de vergadering van dinsdag 21 april 2020.

Ph. Nr./team Onderwerp Voorstel Besluit
Wethouder Rolink  / Dienstverlening en Bedrijf Evaluatie BVO de Connectie
  • Kennis te nemen van het rapport 'onderzoek evaluatie de Connectie'.
  • Kennis te nemen van de aanpak om opvolging te geven aan de  aanbevelingen vorm te geven.  
  • Specifiek aandacht te hebben voor aanbeveling 6. De aanbeveling adviseert om de inbreng van specifieke ingebrachte taken te heroverwegen. Het gaat dan met name om het bestuurssecretariaat en management support. 
  • Specifiek aandacht te hebben op de heroverweging op een tweetal andere onderdelen voor alleen de gemeente Renkum, te weten de inzet van de bode en facilitaire zaken en de catering.
  • De raad te informeren over de uitkomsten van de evaluatie de Connectie.
Conform
besloten
Wethouder Verstand 117061 / Ruimtelijk Domein Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek
  • Akkoord te gaan met de Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek;
  • De Ruimtelijke visie centrum Oosterbeek  ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 117197 / Interne Dienstverlening Algemene Plaatselijke Verordening 2020 Voorstel tot vaststelling van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Renkum 2020 aan de raad doen. Aangehouden
Wethouder Mulder 117282 / Sociaal Domein Jaarstukken 2019 MJB 2021 MGR
  • De raad de jaarstukken 2019 ter kennisname aan te bieden.
  • De raad de kaderbrief van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Centraal Gelderland namens het dagelijks bestuur aan te bieden, daarbij de raad te verzoeken om het indienen van een zienswijze op:

a) de gewijzigde begroting 2020 
b) de ontwerpmeerjarenbegroting 2021-2023 
c) het uitvoeringsprogramma 2021

Conform besloten
Wethouder Rolink  117418 / Sociaal Domein Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 inclusief gewijzigde begroting 2020 De Ontwerp meerjarenbegroting BVO DRAN 2021-2024 inclusief gewijzigde begroting 2020 voorleggen aan de raad met het verzoek tot het indienen van een zienswijze. Conform besloten