B&W besluitenlijst week 11 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 23 maart 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Mulder / Team Beleid Sociaal Domein Directeur publieke gezondheid aanwijzen als toezichthouder kinderopvang Tijdelijke maatregelen Covid-19 Bijgaand besluit nemen tot aanwijzing van de directeur Publieke Gezondheid (DPG)  als toezichthouder op de kinderopvang als bedoeld in de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 en hoofdstuk Va, artikel 58r Wet Publieke Gezondheid (Wpg), in aanvulling op het aanwijzingsbesluit van 6 februari 2018. Conform besloten
Burgemeester Schaap 134725 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Straatnaamgeving Afrikanenbuurt Niet instemmen met wijziging straatnamen Conform besloten
Burgemeester Schaap 125576 / Team Veiligheid Beleidsregels Evenementen Renkum 2021-2025
  • De Beleidsregels Evenementen Renkum 2021-2025 met bijlagen vast te stellen;
  • De reactie op de bedenkingen en zienswijzen van de gemeenteraad die na de terinzagelegging bij de griffie zijn ingediend door de fracties van Groen Links en D66 vast te stellen;
  • De organisatoren van evenementen in Renkum van de Beleidsregels Evenementen Renkum 2021-2025 na inwerkingtreding op de hoogte te stellen via een mailing en de inwoners via de website en publicatie in de Rijn en Veluwe; 
  • De mogelijkheid van meerjarenvergunningen zoals beschreven in de Beleidsregels Evenementen Renkum 2021-2025 in het evenementenjaar 2021 nog niet van toepassing te verklaren in verband met de in dit jaar geldende beperkende coronamaatregelen;
  • Het Evenementenbeleid Renkum uit 2009 in te trekken.
Conform besloten
Wethouder Sandmann Team Beleid Ruimtelijk Domein Subsidiebeschikking 2021 Ondernemend  Oosterbeek Besluiten tot het verlenen van een subsidie per jaar van €33.915,- voor het jaar 2021 aan vereniging Ondernemend Oosterbeek (subsidieaanvraag OO 2021 is te vinden in bijlage 1, de subsidiebeschikking in bijlage 2). Conform besloten
Wethouder Sandmann 135467 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Subsidiebeschikking 2020 Ondernemersvereniging Renkum Centrum Besluiten tot het verlenen van een subsidie per jaar van €20.947,50 voor het jaar 2021 aan Ondernemersvereniging Renkum Centrum (subsidieaanvraag ORC 2021 is te vinden in bijlage 1, de subsidiebeschikking in bijlage 2). Conform besloten
Wethouder Rolink / Team Beleid Sociaal Domein Convenant en uitvoeringsplan Vivare en gemeente Renkum voor uitstroom beschermd wonen naar zelfstandig wonen
  • Besluiten tot het aangaan van het convenant “Convenant Uitstroomafspraken gemeente Renkum & Vivare: van beschermd wonen naar zelfstandige woonruimte” met Vivare;
  • Vaststellen van het uitvoeringsplan “Uitvoeringsplan woningtoewijzing, van beschermd wonen naar beschermd thuis” met Vivare.
Conform besloten