B&W besluitenlijst week 10 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Burgemeester Schaap / ODRA Beslissing op bezwaar Wilhelminastraat 13 De bezwaren niet-ontvankelijk verklaren vanwege het ontbreken van een procesbelang. Conform besloten
Wethouder Maouche en Sandmann 964071 / Team Beleid Ruimtelijk Domein Coördinatiebesluit GroeneWaarden
 • In te stemmen met het nemen van een coördinatiebesluit, op basis van paragraaf 3.6.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening, teneinde het bestemmingsplan en de MER te coördineren met de volgende vergunningen:
  • Milieuvergunning (bevoegd gezag provincie Gelderland)
  • Ontgrondingenvergunning (bevoegd gezag provincie Gelderland)
  • Watervergunning (bevoegd gezag Waterschap)
  • De eventueel overige voor het project benodigde besluiten (ten behoeve van verwezenlijking van dit project, zoals omgevingsvergunning).
 • De gemeente Renkum aan te wijzen als coördinerend orgaan.
Conform besloten
Wethouder Mulder 133995 / Beheer Openbare Ruimte Investerings- en onderhoudsplan sportparken 2021
 • Vaststellen van het investerings- en onderhoudsplan sportparken 2021 voor een totaalbedrag van € 71.692,- inclusief BTW, waarvan € 55.293,- aan investeringen en 
 • € 16.399,- aan renovaties en groot onderhoud.
 • De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2021.
Conform besloten