B&W besluitenlijst week 06 - 2021

Vastgesteld in de vergadering van 16 februari 2021.

Ph.

Nr./Team

Onderwerp

Voorstel

Besluit

Wethouder Maouche 130746 / Team Regie en Projecten Ambities water en riolering
  • De ambitienota ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad en het advies te geven voor ambitieniveaus: afvalwater Integraal, hemelwater Integraal (beide watertaken met een doorkijk naar Toekomstgericht), grondwater Integraal, oppervlaktewater Integraal (beide watertaken met een mogelijkheid tot terugval naar Minimaal).
  • De vastgestelde ambitieniveaus uit te werken in het beheerplan Water en riolering.
Conform besloten
Burgemeester Schaap / Team Interne Dienstverlening Bekrachtigen besluiten / mandaat beslissen op bezwaar
  • De door de gemeentesecretaris genomen beslissingen op bezwaar d.d. 22 december 2020 (ons kenmerk: 195260356), d.d. 22 december 2020  (ons kenmerk: 195260365),  en d.d. 22 januari 2021 (ons kenmerk: 195261408) bekrachtigen.
  • De gemeentesecretaris mandateren tot het nemen van alle beslissingen op bezwaar, tenzij hiermee in de bezwarenfase wordt afgeweken van het advies van de bezwaarschriftencommissie dan wel hiermee in de (hoger) beroepsfase wordt afgeweken van een gerechtelijke uitspraak.
Conform besloten
Burgemeester Schaap 116486/ Team Beleid SD Uitvoeringsplan Perimeter Instemmen met uitvoeringsplan Perimeterroute Conform besloten