Advies toegankelijkheid

Oosterbeek, 18 maart 2024

Geacht college, 

In het Collegeperspectief 2022 is als doelstelling opgenomen dat alle (publieke) voorzieningen voor iedere inwoner dichtbij en toegankelijk zijn. De Adviesraad Sociaal Domein en in het bijzonder de Raadpleeggroep Toegankelijkheid probeert hieraan een concrete bijdrage te leveren.

Op 2 oktober 2023 heeft een workshop 'Bewustwording visuele en fysieke toegankelijkheid' plaatsgevonden voor de medewerkers van met name het Ruimtelijk Domein. Deze workshop was georganiseerd door de Raadpleeggroep Toegankelijkheid van de Adviesraad Sociaal Domein, en medewerkers Ruimtelijk Domein gemeente Renkum, in samenwerking met een Expert Toegankelijkheid van Accessibility. In het voortraject heeft hierover ook overleg plaatsgevonden met wethouder Maouche. Op 30 januari 2024 hebben we deze workshop met betrokkenen geëvalueerd. De workshop is positief ontvangen door de medewerkers en levert in de praktijk al tot meer concrete aandacht voor visuele en fysieke toegankelijkheid. Met name het praktische deel van de workshop werd gewaardeerd. Een mooi resultaat! Daarnaast is geconcludeerd dat het goed is om binnen de gemeente blijvend aandacht te vragen voor toegankelijkheid. Er is op dit terrein nog genoeg te doen!

Uit de evaluatiebespreking zijn hiervoor een aantal suggesties en voorstellen naar voren gekomen. Deze willen we graag met u delen en u als advies meegeven. Mogelijk dat de externe inzet en deskundigheid van Accessibility bij de diverse genoemde voorstellen behulpzaam kan zijn.

 • Periodieke activiteiten om aandacht te vragen voor toegankelijkheid:
  • in wisselende teams binnen het Ruimtelijk Domein periodiek (bijvoorbeeld jaarlijks) aandacht aan toegankelijkheid besteden door het organiseren van een bijeenkomst rondom een thema zoals:
   • Afvalbrengstation Veentjesbrug;
   • groen onderhoud (inclusief particuliere heggen);
  • ook in combinatie met aandacht voor wisselende dorpen/gebieden;
  • aandacht voor het thema toegankelijkheid binnen het Sociaal Domein is ook een optie.
 • Overige (eenmalige) acties:
  • Aandacht voor toegankelijkheid bij de renovatieplannen van het gemeentehuis. Voor de korte termijn willen we al uw aandacht vragen voor het plein voor het gemeentehuis. Graag zouden we hier een gidslijn aangelegd zien voor mensen met een visuele beperking, van de ingang van het gemeentehuis naar de stoep en langs de zijde van de weg. Op het open plein ontbreken voor blinden en slechtzienden herkenningselementen om zich te oriënteren en veilig de weg te vinden.
  • Aandacht voor toegankelijkheid in het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente. Eerder is al afgesproken met wethouder Danielle van Bentem dat de Adviesraad Sociaal Domein hierover gaat adviseren.
  • Er heeft recent een 2-jaarlijks onderzoek plaatsgevonden dat als basis dient voor alle onderhoud die gemeente de komende jaren gaat doen (rapport Weginspecties, via Massop Inspecties). Ook hierin zullen keuzes gemaakt moeten worden in verband met het budget. Een integrale afweging waarbij ook het vraagstuk van toegankelijkheid wordt meegenomen is belangrijk.
 • Voldoende/extra budget: voldoende budget voor aanpassingen op het gebied van toegankelijkheid. Er is een budget voor regulier onderhoud, maar aanpassing van bijv. geleide tegels is nieuw beleid. Hiervoor is extra geld nodig. 

We horen graag uw reactie op deze voorstellen. U bent ook van harte welkom om deze te bespreken met de Adviesraad Sociaal Domen en/of de Raadpleeggroep Toegankelijkheid. Ook is de Raadpleeggroep Toegankelijkheid graag bereid inhoudelijk mee te denken over de vervolgstappen die de visuele en fysieke toegankelijkheid voor inwoners kan vergroten.

Tot slot willen we u in dit kader nog 2 andere zaken melden:

 • 2 leden van de Raadpleeggroep Toegankelijkheid nemen sinds 1 januari 2024 ook deel aan de (nieuwe) Omgevingstafel. De eerder gemaakte afspraken over de samenwerking tussen de gemeente, de Adviesraad Sociaal Domen en de Raadpleeggroep Toegankelijkheid zijn hierop aangepast. De huidige afspraken zijn ter kennisgeving bijgevoegd.
 • de Adviesraad Sociaal Domein gaat zijn aandacht voor visuele en fysieke toegankelijkheid uitbreiden met aandacht voor “informatieve toegankelijkheid” voor inwoners. Het gaat dan om toegang tot informatie. Hieronder valt ook toegankelijk taalgebruik.  

Hiervoor gaat binnenkort een nieuwe werkgroep/raadpleeggroep van start. Deze groep zal onder andere een gesprek hebben met Dorine van Geijn, beleidsmedewerker Sociaal Domein.

Bij voorbaat dank voor uw reactie en met vriendelijke groet,

de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum,    

C. Hogendorf, voorzitter