Verslag Adviesraad Sociaal Domein 18 januari 2022

 • Aanwezig: Dhr. C. Hogendorf (voorzitter), dhr. H. Cornelissen (plv voorzitter/penningmeester), mw. D. Kloppenburg, mw. R. Erkelens, mw. J. Merens, dhr. R. Steens, dhr R. Stoutmeijer (secretaris), mw. M. Rook en mw. G. Rijneveld (ambtelijk secretaris)
 • Afwezig: Mw. R. Leurink

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de online vergadering en heet iedereen welkom. De agenda zal gevolgd worden.

2. Inspreken toehoorders

Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Gesprek over inwonersinitiatieven/inwonersparticipatie

Bij dit onderwerp zijn Esther van Haarlem (manager Sociaal Domein) en Maaike den Bakker (beleidsmedewerker) aanwezig. De Adviesraad Sociaal Domein heeft een advies uitgebracht over inwonersinitiatieven met als doel het realiseren van plannen en ideeën eenvoudiger te maken. 

Mevrouw Van Haarlem bedankt de adviesraad voor het advies. Een schriftelijke reactie volgt uiteraard nog, maar het is fijn om hierover ook met elkaar in gesprek te gaan en onderling af te stemmen. De signalen in het advies zijn herkenbaar (onduidelijke routing, ervaren hindernissen). Verwachtingen van inwoners en de gemeente blijken vaak anders. De gemeente heeft besloten nu concreet met het thema inwonersinitiatieven/inwonerparticipatie aan de slag te gaan. Maaike den Bakker gaat een onderzoek doen en signalen en informatie ophalen bij diverse partijen. Het doel is om tot een advies te komen zodat het nieuwe college hier na de verkiezingen vorm en richting aan kan geven. De gemeente wil graag de adviesraad bij dit traject betrekken.

De adviesraad wil hier ook graag zijn bijdrage aan leveren. Afgesproken wordt dat de gemeente het initiatief neemt om met een voorbereidingsgroep een (verdiepings)bijeenkomst hierover voor te bereiden voor woensdag 9 maart 2022 vanaf 16.00 uur (datum geplande studiebijeenkomst adviesraad). Vanuit de adviesraad zullen in deze groep deelnemen de dames Merens en Rook, de heer Steens en de ambtelijk secretaris. Mogelijk ook mee te nemen bij de voorbereidingen: de informatie/ontwikkelingen van dorpsgericht werken, subsidieloket, vergunningen. 

Tijdens de vergadering zijn diverse praktijkervaringen besproken. Duidelijk is dat het ieders wens is om tot een regeling te komen die duidelijk en toegankelijk is, zeker voor kleine initiatieven die buurten samenbrengt (regels minimaliseren, vergunningen gratis). 
Soms lijken zaken eenvoudig op te lossen, maar is de gemeente gebonden aan wettelijke eisen. Voor inwoners moet in ieder geval duidelijk zijn wat ze van de gemeente kunnen verwachten (informatie, procedure aanvraag, vergunningen en budget) en waar ze terecht kunnen met vragen over inwonersinitiatieven. Een loket/contactpersoon bij de gemeente. 

De dames Van Haarlem en Den Bakker worden bedankt voor hun komst. De adviesraad ziet uit naar het vervolg op 9 maart 2022. 

5. Concept-Jaarverslag 2021

Naast een paar taal- en spellingsfouten, zullen aanpassingen plaatsvinden in:

 • Kleurstelling i.v.m. leesbaarheid
 • Poppetjes rondom de tafel 
 • Klankbordgroep -> Raadpleeggroep met ervaringsdeskundigen
 • Verwijderen informatie over werkgroep Toegankelijkheid
 • Kopje Contact en overleg met gemeente verplaatsen
 • Verwijderen ‘(Openbare)

Met deze wijzigingen is het Jaarverslag 2021 akkoord voor verzending. Afgesproken wordt hoe en waar het jaarverslag verspreid wordt. De ambtelijk secretaris zal hier zorg voor dragen. De leden zullen conform de gemaakte afspraken zelf het jaarverslag verspreiden via de netwerkorganisaties.

6. Speerpunten adviesraad 2022?

Benoemd als speerpunten voor 2022:

 • Opzetten raadpleeggroep toegankelijkheid ervaringsdeskundigen
 • Verbeterslag inwonersinitiatieven
 • (Meer) verbinding met nieuwe college leggen

Inhoudelijk goed volgen in 2022:

 • Woningbouw
 • Koopkracht en regelingen/maatregelen minima
 • Aangekondigde bezuinigingen Jeugdzorg
 • Komst asielzoekers Movieraterrein

Mogelijk kunnen we hier nog verder aandacht aan besteden op de volgende studiedag.

7. Concept-verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt aanpassing van de datum en verwijdering van ‘digitaal’ achter de naam van mevrouw Merens vastgesteld.

8. Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en door de ambtelijk secretaris aangepast. Het vervolgproces van de Kunst- en Cultuurvisie wordt in het voorjaar weer opgestart. Totdat de nieuwe visie is vastgesteld, blijft de oude van kracht. De adviesraad wordt meegenomen in het vervolgproces.

9. Communicatie

 • Mogelijk dat we bij de volgende aankondiging in de Rijn en Veluwe van februari het jaarverslag geplaatst kan worden.
 • De werkgroep Communicatie heeft suggesties ontvangen voor het verbeteren van de website. In een volgende vergadering komen we daarop terug. 

10. Ingekomen en uitgaande stukken

 • In de reactie van het college op het advies over het Besluit en de beleidsregels Jeugdhulp staat dat de gemeente contact opneemt over een campagne normaliseren samen met de Jongerenraad.
 • De adviesraad zal zich verder gaan verdiepen in het vraagstuk rondom de PGB. Mevrouw Rook neemt in eerste instantie contact op met iemand die hier ervaring mee heeft. Dan kijken we in de volgender vergadering naar mogelijke vervolgstappen.
 • De adviesraad is blij met de serieuze reactie van de gemeente. Ook van de kant van de adviesraad was veel geïnvesteerd in het advies.

10. Rondvraag

 • Agendapunten volgende vergadering:
  • Ambulantiseringsplan Beschermd Wonen
  • Aanpassingen website 
 • De ambtelijk secretaris zal het vergaderschema 2022 nogmaals rondsturen.
 • Mevrouw Merens volgt het traject van de onderdoorgang Wolfheze.
 • Mevrouw Kloppenburg stuurt het onderzoeksrapport Bureau Berenschot dat zij vandaag heeft ontvangen naar de overige leden van de adviesraad.
 • Bij het wegbrengen van kerstbomen op het Europaplein in Renkum ontstond een gevaarlijke situatie door een auto die reed op een plek die normaal afgesloten is i.v.m. paaltjes die tijdelijk neergehaald waren. Volgens de politie gebeurt dit helaas vaker en zou de gemeente hierin actiever moeten optreden. Mevrouw Rook zal dit signaal afgegeven aan de gemeente. De Adviesraad Sociaal Domein ziet hier geen taak in voor de adviesraad.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng. Hopelijk kan de volgende vergadering weer fysiek plaats vinden.