Verslag Adviesraad Sociaal Domein 15 februari 2022

  • Aanwezig: Dhr. C. Hogendorf (voorzitter), dhr. H. Cornelissen (plv voorzitter/penningmeester), mw. D. Kloppenburg, mw. R. Erkelens, mw. J. Merens, dhr. R. Steens, dhr R. Stoutmeijer (secretaris), mw. M. Rook,mw. R. Leurink en mw. G. Rijneveld (ambtelijk secretaris)

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de online vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege een aantal zieken is er na overleg met de gemeente voor gekozen om toch weer een (korte) online vergadering te houden en de adviesaanvraag te verplaatsen naar de volgende (fysieke) vergadering. De agenda zal verder gevolgd worden.

2. Inspreken toehoorders

Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Advies concept-Ambulantiseringsplan Beschermd Wonen

Dit agendapunt wordt verplaatst naar de volgende vergadering. 

5. Concept-verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt met twee tekstuele aanpassingen vastgesteld.

8. Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en door de ambtelijk secretaris aangepast. De ambtelijk secretaris geeft aan de projectleider dorpsgericht werken door dat het wenselijk is om trainingen Samen Dementievriendelijk in onze gemeente ook overdag te laten plaats vinden (en niet alleen ’s avonds).

9. Communicatie

  • Bij de volgende aankondiging in de Rijn en Veluwe van maart zullen we een extra tekst opnemen over de themabijeenkomst inwonersinitiatieven met de gemeente die dan net heeft plaats gevonden. 
  • Het Communicatieplan 2022 is akkoord.
  • Voor de website heeft de werkgroep adviezen ingewonnen en een plan opgesteld. De heer Cornelissen zal dit plan op 28 februari nog met de webredactie doornemen. Het plan gaat met name over het aanpassen van de hoofdpagina met een goede eenvoudige tekst, mooie lay-out, plaatsen groepsfoto en een nieuwe plek voor de jaarlijkse
  • De heer Steens heeft een training bij de Koepel van Adviesraden Sociaal Domein gevolgd, waarbij Facebook als beste communicatiekanaal voor adviesraden is benoemd. De werkgroep Communicatie zal ook hiervoor advies inwinnen bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein en de afdeling communicatie van de gemeente Renkum  en met een voorstel komen. De heer Steens zal de informatie van de koepel aan de ambtelijk secretaris toesturen.
  • De heer Steens geeft n.a.v. discussies bij de training verder aan dat hij beseft dat we als Adviesraad Sociaal Domein in Renkum blij mogen zijn met de ambtelijk secretaris en de relatie met de gemeente Renkum.

10. Ingekomen en uitgaande stukken

11. Rondvraag

  • Het concept-ambulantiseringsplan Beschermd Wonen staat voor de volgende vergadering op de agenda. Mogelijke andere suggesties: Toelichting “Programma Een sterke sociale basis Sociaal Domein 2022 (5 programmalijnen)” en het Rapport Berenschot “Bestuurskracht van de gemeente Renkum d.d. 13 januari 2022”.
  • De heer Steens is de volgende vergadering afwezig.
  • Mevrouw Rook is nog niet toegekomen aan een bezoek aan Eigenwijs, maar hoopt dit voor de volgende vergadering te doen.

12. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.