Verslag Adviesraad Sociaal Domein 25 mei 2021

Aanwezig

Dhr. C. Hogendorf (voorzitter), dhr. H. Cornelissen (plv voorzitter/penningmeester), dhr. R. Stoutmeijer (secretaris, gedeeltelijk), mw. D. Kloppenburg, mw. R. Erkelens, mw. J. Merens, mw. M. Rook, dhr. J. van Bijsterveld en mw. G. Rijneveld (ambtelijk secretaris) 

Afwezig

mw. R. Leurink

1.    Opening en vaststelling agenda

De vergadering vindt online via MS Teams plaats. De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. De agenda zal gevolgd worden. Agendapunt 4 Advies Minimabeleid komt te vervallen. Dit schuift door naar juni.

2.    Inspreken toehoorders

Er heeft zich niemand gemeld om in te spreken.

3.     Mededelingen

 • Leny Soeterbroek heeft aangegeven haar lidmaatschap om persoonlijke redenen mede in relatie tot haar gezondheid op te zeggen. Ze houdt ons op de hoogte van relevante informatie vanuit een andere vrijwilligersfunctie. Zij zal een nog een bedankbrief en een bos bloemen ontvangen.
 • Het gesprek met het kandidaat-lid heeft niet tot een voordracht geleid.
 • Afgesproken wordt een oproep voor nieuwe leden in de Rijn en Veluwe samen met de aankondiging van de vergadering van juni. Alle leden geven deze week aan de voorzitter aan welke ervaringsdeskundigheid op dit moment nog gemist wordt, zodat we daar in onze zoektocht naar nieuwe leden extra op kunnen inzetten.
 • Mevrouw Leurink en de heer Stoutmeijer zijn per 1 juli herbenoemd tot lid voor een tweede periode van 4 jaar.

4.    Advies Minimabeleid

Dit agendapunt vervalt.

5.    Studiedag 9 juni

Omdat het lastig is een externe locatie te vinden i.v.m. de coronamaatregelen wordt besloten de studiebijeenkomst in het gemeentehuis te laten plaats vinden. Mevrouw Rook draagt zorg voor externe catering.
Het concept-programma is akkoord om op 7 juni te bespreken met de extern begeleidster. In verband de veelheid aan bespreekpunten wordt het opstellen van een voorbeeldadvies m.b.t. een actueel onderwerp geschrapt. De ambtelijk secretaris zal het concept-programma rondsturen voor het vooroverleg. Bij het vooroverleg zullen de heer Hogendorf, de heer Cornelissen en mevrouw Erkelens en de ambtelijk secretaris aanwezig zijn.

6.    ALV Koepel Adviesraden Sociaal Domein 28 mei 2021

De voorzitter heeft geen vragen ontvangen. Iedereen is akkoord met de stukken. De voorzitter zal dit kenbaar maken door middel van de ontvangen stembiljetten. Er zal niemand de online ledenontmoeting bijwonen.

7.    Concept-verslag vorige vergadering 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld met de complimenten aan de ambtelijk secretaris.

8.    Actielijst

De actielijst wordt doorgenomen en door de ambtelijk secretaris aangepast.
De adviesraad wil graag met de Manager Sociaal Domein verder praten over het (makkelijker) kunnen realiseren van inwonersinitiatieven.

9.    Communicatie

Bij de volgende aankondiging in de Rijn en Veluwe wordt een oproep voor nieuwe leden geplaats.

De (contacten met de) netwerkorganisaties wordt besproken. Het overzicht wordt hierop aangepast door de ambtelijk secretaris.

Aan het begin van elk jaar wordt het jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein verstuurd. Het voorstel is om naast het jaarverslag en de maandelijkse berichten in de Rijn en Veluwe, jaarlijks in de zomerperiode een nieuwsbrief uit te brengen. Deze is vooral bedoeld voor de netwerkorganisaties. De leden kunnen die dan verspreiden naar hun contactpersonen bij de netwerkorganisaties. De heer Cornelissen heeft een opzet voor zo’n nieuwsbrief gemaakt. De aanwezigen vinden het een goed idee. De heer Cornelissen, mevrouw Merens en de ambtelijk secretaris gaan dit verder uitwerken. Voor de lay-out zal een deskundige ingezet worden. Het streven is de nieuwsbrief in september te verspreiden.

De heer Cornelissen heeft  n.a.v. een bezoek aan de Bewonersvereniging Heveadorp op verzoek een tekststukje over de Adviesraad Sociaal Domein voor op hun website opgesteld. Deze tekst zal de ambtelijk secretaris bij de interne documenten op iBabs zetten, zodat iedereen deze kan gebruiken. Mogelijk kan in de nieuwsbrief ook een tekststukje opgenomen worden dat door de diverse organisaties op hun website geplaatst kan worden.

10.    Ingekomen en uitgaande stukken

 • De voorzitter heeft een uitnodiging ontvangen voor een online bijeenkomst van de PvdA. Hij zal hier als toehoorder bij aanwezig zijn.

11.    Rondvraag

 • Voor de volgende vergadering van 22 juni staan op de agenda: nabespreking studiedag, jaarlijks evaluatiegesprek college, advies Omgevingsvisie/wet, advies Minimabeleid).
 • Voor na de zomer zijn mogelijk relevante adviesaanvragen/onderwerpen: Sportvisie, Kunst- en Cultuurvisie en de nieuw Wet Inburgering.
 • In overleg wordt besloten dat de Adviesraad Sociaal Domein op dit moment geen directe rol voor zichzelf ziet weggelegd in:
  • De discussie rondom Hartsenseweg 7 in Renkum
  • Tekort aan jongerenwoningen in de gemeente. Voor dit punt zal mevrouw Erkelens navragen of de WoonAdviesCommissie hierbij nog een rol kan spelen.
 • Wethouder Mulder heeft n.a.v. de vorige vergadering een landelijk rapport over Jeugdzorg toegestuurd. Het is interessant om hiervan kennis te nemen en alert te blijven, maar de Adviesraad Sociaal Domein is gericht op advisering van de gemeente. Hiervoor is het nodig dat eerst landelijk een aantal besluiten genomen worden. 
 • De heer Cornelissen bedankt wethouder Mulder voor het navragen en de informatie over de functie van ondertiteling bij de aanleg van glasvezel door Delta Fiber.

12.    Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.