Verslag Adviesraad Sociaal Domein 17 september 2019

Aanwezig

De heer H. Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw E. Bolt (penningmeester), de heer J. Strube, de heer J. van Bijsterveld, de heer F.H. Makkinga, mevrouw D. Kloppenburg en de heer C. Hogendorf en mevrouw G. Rijneveld (ambtelijk secretaris)

Afwezig

De heer R. Stoutmeijer (secretaris), Mevrouw R. Leurink, de heer F. van Kerkhof

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering met een speciaal welkom aan Dorien Kloppenburg (nieuw lid) en Kees Hogendorf (beoogd voorzitter). Afgesproken is dat na het vertrek van de vorige voorzitter de heer Cornelissen tot het eind van 2019 waarnemend voorzitter is. Als alles naar wens verloopt zal de heer Hogendorf daarna voorzitter worden. In verband met de volle agenda is de Adviesaanvraag Aanpassing Verordening Wmo 2019 doorgeschoven naar de volgende vergadering.

2. Inspreken toehoorders

Er is een toehoorder. Deze spreekt niet in.

3. Mededelingen

 • In verband de financiële situatie van de gemeente en de nieuwe adviesraad is in overleg met de penningmeester voor de Adviesraad Sociaal Domein een begroting 2020 opgesteld. Het budget kon lager worden dan de eerdere budgetten van de Wmo-adviesraad en Adviesraad Participatiewet gezamenlijk door de vorming van 1 nieuwe Adviesraad Sociaal Domein.
 • De gemeenteraad heeft een initiatiefvoorstel Renkumse Sleutel over openbaar toegankelijke toiletten aangenomen. Het college heeft aangegeven met een voorstel te komen en hier ook de Adviesraad Sociaal Domein te betrekken. We wachten de uitnodiging af. Het verzoek gaat in eerste instantie naar de themagroep Toegankelijkheid.
 • De heer Cornelissen en Strube zijn in ieder geval aanwezig bij de raadsontmoeting op 2 oktober 2019. De ambtelijk secretaris geeft dit door aan de organisatie.

4/5 Concept-Kadernota Sociaal Domein (en planvorming Renkum voor Elkaar)

De heer A. (Arrien) Sietsma, manager Sociaal Domein a.i., en mevrouw E. (Evelien) Bergman, beleidsmedewerker Jeugd en Onderwijs, zijn aanwezig. De heer Sietsma geeft allereerst een toelichting op het proces. Voor de zomer 2019 is de Perspectiefnota behandeld met (bezuinigings)voorstellen die in gemeentelijke begroting zullen worden opgenomen. Met de ketenpartners is inmiddels over deze voorstellen gesproken.

De Kadernota Sociaal Domein beschrijft het beleid in het sociaal domein voor de nog resterende coalitieperiode. Op 2 oktober 2019 vindt een raadsontmoeting plaats waarbij betrokken partijen worden uitgenodigd door de gemeenteraad om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Een ander gesprekonderwerp voor die avond is inwonersparticipatie (dorpsgericht werken, Right tot Challenge en Cofinanciering). De leden van de Adviesraad Sociaal Domein zijn ook voor deze avond uitgenodigd om actief deel te nemen. Daarnaast is dit een mogelijkheid om informatie op te halen. Zowel de begroting als de kadernota worden begin november 2019 in een vergadering van de gemeenteraad behandeld.

Wat betreft de inhoud zijn er 3 nieuwe lijnen in de Kadernota Sociaal Domein uitgezet:

 1. Verschuiving van maatwerk naar algemene voorzieningen en meer inzet van het eigen netwerk van inwoners, om invulling te geven aan de tekorten op Jeugdzorg en Wmo (concrete vertaling van de perspectiefnota). Het gaat om zorg en ondersteuning dichter bij bewoners.
 2. Dorpsgericht werken. Het gaat enerzijds om het meer op maat werken per dorp, ieder dorp heeft iets anders nodig. Anderzijds gaat het om meer werken/aanwezig zijn in de dorpen en aansluiten bij netwerken en ketens.
 3. Integraal indiceren, bij (ingewikkelde) triage het volledige veld bekijken. Uitgangspunt is ‘normaliseren waar het kan’ en ‘ondersteuning zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig’. 

Vervolgens worden de concrete vertaling/richting en acties naar de diverse thema’s/hoofdstukken kort aangegeven. Jeugdhulp en Wmo kennen veel raakvlakken en worden waar mogelijk gezamenlijk opgepakt. Voor Inkomen ligt er ook aanvullend een bestuursakkoord om meer mensen aan het werk te helpen. Hierover volgt binnenkort een raadsbrief met de positieve resultaten van de nieuwe aanpak.

Hoe lopen de lijnen richting Renkum voor Elkaar? Renkum voor Elkaar is een netwerkorganisatie, met 5 uitvoerende organisaties en een coördinerende organisatie met een coördinator (dhr. Davidse). Renkum voor Elkaar ontvangt subsidie van de gemeente en legt uiteindelijk verantwoording af over de inzet van de middelen aan het college. Binnen de gemeente is beleidsmedewerker M. (Marjon) Opgenoort het coördinatiepunt voor Renkum voor Elkaar.

De gemeente is nog in gesprek met Renkum voor Elkaar over hun inzet binnen het sociaal domein. Het concept-document dat is toegestuurd is nog niet de gewenste stip op de horizon. Dit gesprek met Renkum voor Elkaar zal nog niet afgerond zijn voor de behandeling van de begroting. De inzet is om Renkum voor Elkaar bij een hulpvraag van een inwoner helemaal aan de voorkant al bij de triage te betrekken, om waar mogelijk directe inzet van bijv. maatschappelijk werk en/of vrijwilligers mee te kunnen nemen. 

Technische opmerkingen van de adviesraad: 

 • Het financieel overzicht bevat een rekenfout.
 • De dorpen Heveadorp en Wolfheze ontbreken bij dorpsgericht werken.

Vervolgens worden de volgende punten besproken:

 • De adviesraad merkt op dat Renkum voor Elkaar om de ambities waar te kunnen maken ook geld nodig heeft. Dit geld zal beschikbaar moeten komen door een verschuiving van (duurder) maatwerk naar algemene voorzieningen.
 • De adviesraad constateert dat de vraag steeds is: hoe kun je zaken efficiënter doen. De gemeente wil nauwer met huisartsen samenwerken. Maar willen zij dit ook wel cq. hebben zij hier mogelijkheden/tijd voor? Mevrouw Bergman heeft met wethouder Mulder een ronde gemaakt langs alle huisartsen en veel huisartsen geven aan graag mee te willen werken. Het zal op den duur tijd opleveren.
 • De doelstelling van één huishouden, 1 plan en 1 regisseur in de Kadernota Sociaal Domein staat als doelstelling al langer genoemd, maar is nog niet gerealiseerd. Misschien deze kreet vervangen door de strategie van triage? In complexe situaties zullen inderdaad altijd meerdere hulpverleners betrokken zijn, maar is regievoering wel degelijk van belang. 
 • Vrijwilligers en mantelzorgers zijn belangrijk. Waarom dan het mantelzorgcompliment afschaffen? Onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste mensen niet zaten te wachten op geld maar passende ondersteuning. Renkum voor Elkaar is gevraagd hier vorm aan te geven. Vanaf september hebben ze hiervoor middelen ter beschikking. In oktober 2019 vindt hierover een bijeenkomst plaats. De adviesraad wijst er op dat de gewenste coördinatie tussen de vrijwilligersorganisaties nog steeds niet gelukt is.
 • Het lijkt een tegenstelling dat we enerzijds met zijn allen steeds meer digitaal worden en anderzijds (digitaal) Sterk Renkum en (digitaal) WeHelpen niet blijken aan te slaan. We kunnen uiteraard zoeken naar andere oplossingen, maar het bevorderen van digitale toegankelijkheid is een belangrijk aandachtpunt?
 • Wordt de vrijwilligersverzekering gecontinueerd? De adviesraad is hier voorstander van. Mevrouw Bergman zal dit navragen. 
 • In de concept-Kadernota Sociaal Domein wordt het inwonersperspectief gemist. Wat betekent dit verhaal voor inwoners? Waar ben je als inwoner aan toe? Zo wordt er niets gezegd over reactietermijnen, doorlooptijden en (wettelijke) termijnen. Er is ook niets opgenomen over bejegening en communicatie.
 • Ook binnen het maatwerk geldt het principe van ‘zo licht als mogelijk’. Bij het indiceren en toewijzen van zorg- en dienstverlening zijn de kosten ook een criterium wanneer er meerdere organisaties de passende hulp aan kunnen bieden. Prijzen tussen organisaties kunnen enorm verschillen. Van dit aspect moet het Sociaal Team zich nog meer bewust van worden.
 • Is er voor dorpsgericht werken ook niet in elk dorp een basisontmoetingsplek nodig? Dit zou mooi zijn. Dit kost natuurlijk geld. Maar feit is ook dat niet alle inwoners zich thuis zullen voelen op zo’n plek/elke plek. Verschillende ontmoetingsplekken zijn mogelijk en wenselijk (buurthuizen, bibliotheek, sprotverenigingen, kerken, etc.).
 • Hoe verhoudt Right to Challenge zich tot de Kadernota? Leidt dit niet vooral tot inzet van een bepaalde groep (mondige en goedgeschoolde) inwoners? Is het niet een taak van de gemeente om hiervoor te waken?
 • Wat verstaan we onder duurzaamheid in het Sociaal Domein? Voorbeelden die nog toegevoegd kunnen worden zijn onder andere: het repair-café, hergebruik hulpmiddelen. 
 • In het verlengde hiervan wordt ingebracht dat bewoners die bij huurwoningen van Vivare hun regenwater hebben laten afkoppelen van het riool dit weer ongedaan moeten maken als ze hun huurwoning verlaten. De gemeente kan dit meenemen in het gesprek met Vivare. De heer Sietsma zal dit punt meenemen.

Tot slot wordt opgemerkt dat naar de mening van de leden van de adviesraad de Kadernota helder en goed leesbaar is. 

En wat een en ander precies voor de burger gaat betekenen? De hoop is dat door meer nabijheid en normalisering van de dienstverlening deze niet alleen goedkoper, maar ook beter wordt. Een mooi voorbeeld hiervan is het project “Samen reizen met” in het leerlingenvervoer.

Mevrouw Bolt en de heer Cornelissen stellen op basis van het verslag een concept-brief aan het college op met daarin verwoord de reactie van de adviesraad op de concept-Kadernota Sociaal Domein. Het concept-advies wordt naar alle leden doorgestuurd voor reactie. De definitieve versie wordt uiterlijk maandag 30 september 2019 verstuurd.

6. Thema’s adviesraad

De themagroepen lichten de stand van zaken van hun thema toe.

 • VN-verdrag toegankelijkheid/inclusie-agenda (aanpak in combinatie met adviezen over toegankelijkheid projecten)
  Er heeft een overleg plaats gevonden met een beleidsmedewerker van ROM/BOR en de leden van de themagroep. De concept-afspraken zijn bijgevoegd. Momenteel worden deze besproken binnen het team Ruimtelijk Ordening. Er is onder andere aandacht gevraagd voor de relatie en taakverdeling met de WoonAdviesCommissie. De themagroep gaat contact zoeken met de winkeliersvereniging. Concrete zaken met betrekking tot toegankelijkheid uit de dagelijkse praktijk die aandacht behoeven kunnen in een mail gemeld worden aan de ambtelijk secretaris. Deze worden doorgestuurd naar het team Ruimtelijk Ordening. De heer Makkinga stuurt een mail rondom de toegankelijkheid van de Horsa Glider.
 • Dorpsgericht werken/dorpsplatforms/communicatie gemeente-inwoners
  Lidmaatschap van/betrokkenheid bij een dorpsplatform is een mooie schakelfunctie voor informatie. Het bezoeken van allerlei bijeenkomsten draagt hier ook aan bij.
 • Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
  De heer Strube heeft zich ook aangesloten bij de themagroep. De themagroep is nog niet bij elkaar geweest. In goed overleg vindt binnenkort een gesprek plaats tussen bewoners van de Johan Frisoflat, beleidsmedewerkers van de gemeente en Vivare (in plaats van inspreken in de adviesraad). 
 • Activiteiten voor jongeren in dorp Renkum (in samenwerking met Jongerenraad)
  Er heeft een gesprek plaats gevonden met beleidsmedewerker Marlies Akveld. Een vervolgstap is een gesprek met de coördinator van Dynamo Jeugdwerk.

7. Conceptverslag vorige vergadering en actielijst

Het concept verslag van de vergadering van 18 juni 2019 wordt met een aanpassing vastgesteld. Op pagina 2 bovenaan wordt na de zin ‘ Het kind wordt als hij/zij 18 jaar wordt een zelfstandige entiteit en kan zelf door uitkering, werk of studiefinanciering een inkomen verwerven en indien nodig bijdragen aan de kosten van het gezamenlijke huishouden.’ de zin ‘In dat geval wordt de ouder niet gekort op de bijstandsuitkering.’ toegevoegd. Deze specifieke situatie is (bewust) niet opgenomen in de nieuwe folder ‘Bijna 18’. Er wordt in algemene zin verwezen naar het Sociaal Team.

De actielijst wordt doorgenomen en zal door de ambtelijk secretaris worden aangepast.

De Regionale Adviesraad Doelgroepenvervoer heeft aandacht gevraagd voor de medische en sociale indicatie bij het doelgroepenvervoer in elke gemeente. In Renkum kan bij een medische indicatie een begeleider gratis meereizen. Tot maart 2019 vergoedde de provincie 50% van de reiskosten van de begeleider bij een sociale indicatie. Vanaf dat moment kent de gemeente Renkum geen indicatie sociale begeleider meer en is altijd sprake van een medereiziger die het reguliere OV-tarief betaalt.

8. Communicatie

 • De werkgroep Communicatie zal vanaf nu bestaan uit de heren Cornelissen en Hogendorf en de ambtelijk secretaris.
 • De nieuwe flyer van de Adviesraad Sociaal Domein is gereed en wordt uitgedeeld.
 • De ambtelijk secretaris zal de heer Van Kerkhof of mevrouw Leurink vragen voor foto en quote in de volgende Rijn en Veluwe.  
 • Zij heeft ook de leden die dit nog niet gedaan hebben verzocht een tekststukje aan te leveren voor de website.

9. Ingekomen en uitgaande stukken

Ter kennisname.

10. Rondvraag

 • In de uitgedeelde brochure Nationale Sportweek wordt het dorp Heveadorp niet genoemd (met zichtbaar op pagina 7). De ambtelijk secretaris zal dit als verbetertip voor een volgende uitgave doorgeven aan het Sport- en Beweegteam.
 • De heer Strube denkt na over een passende manier om in gesprek te gaan/komen met de wijkagent. De ambtelijk secretaris zal nagaan of er rapportages van de politie beschikbaar zijn met over trends en ontwikkelingen.
 •  De informele bijeenkomst in augustus 2019 was geslaagd en voor herhaling vatbaar.
 • Afgesproken wordt een studiedag te organiseren onder leiding van Petra van der Horst van de Koepel van Adviesraden over ‘Adviseren kan je leren’ op woensdag 4 december van 16.00 tot 21.00 uur, inclusief eten. De ambtelijk secretaris neemt hierover contact met Petra van der Horst.
 • De jaarlijkse evaluatie met het college van B&W laten we begin volgend jaar plaats vinden.
 • Het jaarlijks overleg met de Jongerenraad wordt gevoerd met de voorzitter en de leden van de themagroep Jongeren in Renkum. Het voorstel is om dit te doen als het thema is uitgewerkt. 
 • Het jaarlijks overleg met de Woonadviescommissie zal gepland worden met de voorzitter en de leden van de werkgroep Toegankelijkheid zodra de afspraken met de gemeente over de advisering over toegankelijkheid binnen het Ruimtelijk Domein helder zijn. 
 • Het vergaderschema 2020 is akkoord. 
 • Besloten wordt om de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein al met ingang van de volgende vergadering vanaf 19.30 uur te laten plaats vinden.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.