Verslag Adviesraad Sociaal Domein 22 oktober 2019

Aanwezig

De heer H. Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter), mevrouw E. Bolt (penningmeester), de heer J. Strube, mevrouw R. Leurink, de heer J. van Bijsterveld, mevrouw D. Kloppenburg en mevrouw G. Rijneveld (ambtelijk secretaris) 

Afwezig

De heer R. Stoutmeijer (secretaris), de heer F. van Kerkhof, de heer F.H. Makkinga, de heer C. Hogendorf 

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter opent de vergadering. De agenda zal gevolgd worden.

2. Inspreken toehoorders

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

3. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

4. Aanpassing Verordening Wmo 2019 (onder andere aanpassing hoogte PGB)

Mevrouw M. (Marjon) Opgenoort is bij dit agendapunt aanwezig voor een toelichting en het beantwoorden van vragen.

Op basis van de financiële situatie en de Perspectiefnota zijn een aantal aanpassingen gedaan. De keuzes uit de Perspectiefnota zijn verwerkt in de begroting 2020 van de gemeente, die op 6 november 2019 in de gemeenteraad behandeld wordt. Daarnaast zijn een aantal zaken in overeenstemming gebracht met geldende wet- en regelgeving.

 • In de Verordening Wmo en de Verordening Jeugdhulp zijn de PGB-tarieven verlaagd naar de in de gemeenten om ons heen gangbare tarieven. 

Alleen voor Verordening Wmo 2019:

 • De meerkostenregeling is afgeschaft, omdat deze niet aan de doelstelling voldeed.
 • Het mantelzorgcompliment was dit jaar al afgeschaft, nu is ook de mantelzorgwaardering in de verordening aangepast. Renkum voor Elkaar krijgt de taak om zowel de waardering als de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers (op maat) uit te voeren. 

Voor wat betreft de eigen bijdrage zal de Verordening Wmo 2020 opnieuw moeten worden aangepast vanwege veranderingen in het abonnementstarief (onder andere 4 wekelijkse periode wordt maand). Deze (technische) wijziging zal voor het einde van het jaar worden vastgesteld. 

Meer inhoudelijk wijzigingen in de Verordening Wmo 2020 ten aanzien van het abonnementstarief zullen medio 2020 plaats vinden. Momenteel worden in regionaal verband voorbereidingen getroffen voor een aanbestedingsprocedure. Onderdeel van deze aanbestedingsprocedure is een algemene voorziening voor huishoudelijke ondersteuning. Op deze algemene voorziening zal het  abonnementstarief van toepassing zal zijn. Het doel is dat deze voorziening laagdrempelig en op basis van een lichte toegangstoets door aanbieders aan inwoners aangeboden kan worden, om zo in een behoefte te voorzien en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan een duurzaam houdbaar financieel systeem. De maatwerkvoorzieningen blijven daarnaast gewoon bestaan. 

Het abonnementstarief geldt voor alle algemene voorzieningen die zich kenmerken d.m.v. een duurzame hulpverleningsrelatie. Het abonnementstarief is onafhankelijk van inkomen (per huishouden) en hoeveelheid zorg. Voor huishoudens waarvan 1 van de partners nog niet-pensioengerechtigd is, bedraagt het abonnementstarief zelfs nul. Een belangrijk aandachtspunt dat tijdens de vergadering naar voren komt is of voor iemand die nu bijvoorbeeld alleen gebruik maakt van een gratis inloopvoorziening een ongewenste financiële drempel opgeworpen wordt. 

Vervolgens wordt nog stil gestaan bij de eerdere adviespunten van de Adviesraad Sociaal Domein over de Verordening Wmo 2019:

 • Zorg voor de mantelzorger: Dit zal opgenomen worden in het Wmo-besluit (niet de verordening), maar deze is sinds het advies nog niet gewijzigd.
 • Vergroting zelfstandigheid leerlingen speciaal onderwijs: in de reactie is aangegeven hoe hier in de uitvoering door de gemeente mee omgegaan wordt. De inhoud betreft niet de Verordening Wmo.

Naar aanleiding van het onderwerp leerlingenvervoer komen 2 vragen naar voren:

 1. Is inzet personen met een bijstandsuitkering voor het project Samen reizen met wel verantwoord (recente brief gemeente hierover verstuurd)? Dit is een succesvol bestaand project. Koppeling en inzet vinden op een zorgvuldige manier en in overleg met betrokkenen plaats. Uitgangspunt is dat jeugdigen de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen.
 2. Is dit niet de taak van de scholen? Ouders hebben de belangrijkste verantwoordelijkheid voor het vervoer naar school.

Mevrouw Opgenoort is geen specialist op dit gebied. Voor verdere vragen zal een collega-beleidsmedewerker benaderd kunnen worden.

 • Spoedprocedure Wmo-aanvraag: Uitgelegd is hoe deze werkt en waar deze in de verordening is opgenomen. Het is vooral van belang dat het Sociaal Team en verwijzers hiervan op de hoogte zijn.
 • Bekendheid Wmo verbeteren: De toelichting van de Verordening Wmo is op basis van het advies in zo begrijpelijk mogelijk taal herschreven. De beschreven rechten en plichten moeten echter juridisch wel correct verwoord zijn. De toelichting zal via de website toegankelijk worden voor inwoners. De gemeente zet steeds meer in op tijdige en begrijpelijke informatie in gesprekken en brieven (in plaats van folders). Zo zijn pgb-houders nu vooraf geïnformeerd over het voorstel om de pgb-tarieven te wijzigen. Na de vaststelling van de verordeningen ontvangen zij een brief met wat de gewijzigde tarieven voor hen betekenen.
 • Inning eigen bijdragen: de 4-wekelijkse periode gaat per 2020 in de gewenste maandelijkse periodes wijzigen.

Vervolgens vindt nog een discussie plaats over de vraag of inwoners beter geïnformeerd zouden moeten worden over de termen ‘gebruikelijke zorg’ en ‘voorzienbaarheid’. Voor ‘gebruikelijke zorg’ worden de CIZ-normen gehanteerd. Voor de Wmo zijn deze duidelijk en bekend. Voor Jeugdhulp is dit minder het geval. De gemeente gaat hier actie op ondernemen. ‘Voorzienbaarheid’ wordt steeds verder ingeperkt door jurisprudentie.

Op basis van de bespreking en het eerder uitgebrachte advies over de Verordening Wmo 2019 wordt besloten geen advies over de Verordening Wmo 2019 uit te brengen. Ditzelfde geldt voor de Verordening Wmo 2020 die eind van dit jaar worden vastgesteld, omdat het slechts een aantal technische wijzigingen betreft t.o.v. de Verordening Wmo 2019 (o.a. 4 wekelijkse periode wordt maand).  Afgesproken wordt dat de Adviesraad Sociaal Domein de stukken hierover ter kennisgeving ontvangt. De Wmo-adviesraad wil wel graag betrokken worden en advies uitbrengen over de wijzigingen in de Verordening 2020 die medio volgend jaar zullen worden ingevoerd en waarbij het abonnementstarief ook van toepassing wordt voor een (nieuwe) algemene voorziening die door middel van een nieuwe regionale aanbesteding vorm krijgt.

Mevrouw Opgenoort wordt bedankt voor haar komst.

6. Thema’s adviesraad

 • Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis
  De heer Van Bijsterveld geeft zijn visie op de huidige situatie in de Johan Frisoflat. De themagroep zal een plan van aanpak opstellen om te komen tot een advies aan de gemeente over het thema Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis. De ervaringen kunnen verwerkt worden in een algemeen advies aan de gemeente over het thema. Op basis hiervan zouden eventueel vervolggesprekken plaats kunnen vinden.
 • Activiteiten voor jongeren in dorp Renkum (in samenwerking met Jongerenraad)
  Er heeft een gesprek plaats gevonden met beleidsmedewerker Marlies Akveld. Een vervolgstap is een gesprek met de coördinator van Dynamo Jeugdwerk. Mevrouw Leurink deelt verder een artikel uit over Spookjongeren. Dit fenomeen kan ook een aanleiding zijn voor criminaliteit en overlast. De themagroep zal een plan van aanpak opstellen. De suggestie van de vergadering is om vooral ervaringen in beeld te brengen, deze met de gemeente te delen en hierover in gesprek te gaan met betrokken partijen. Mogelijk dat hierbij ook de politie aanwezig kan zijn. Mevrouw Kloppenburg zal bij (de activiteiten van) deze themagroep aansluiten.

  Voor deze beide themagroepen geldt de vraag: hoe kunnen we ervaringen het best omzetten in een advies aan de gemeente. Deze casussen nemen we mee in de geplande studiedag/training Adviseren. Het zojuist behandelde advies over de Aanpassing Verordening Wmo 2019 zal als casus in de studiedag meegenomen worden over de rol/adviestaak van de adviesraad t.a.v. gevraagde adviezen.
   
 • Dorpsgericht werken/dorpsplatforms/communicatie gemeente-inwoners
  De leden laten zich voeden vanuit de dorpsplatforms. De onderwerpen betreffen wel vaak het Ruimtelijk Domein. Verder betrokken bij het project De Zonnewijzer (doel: betrekken van ouderen die niet digitaal vaardig zijn).
 • VN-verdrag toegankelijkheid/inclusie-agenda (aanpak in combinatie met adviezen over toegankelijkheid projecten)
  Er zijn definitieve afspraken gemaakt tussen de themagroep en het Ruimtelijk Domein van de gemeente over een op te stellen Programma van Eisen, advisering projecten en bijwonen van bijeenkomsten. Ook concrete zaken met betrekking tot toegankelijkheid uit de dagelijkse praktijk die aandacht behoeven kunnen in een mail gemeld worden en zullen via de ambtelijk secretaris doorgestuurd worden. In het kader van die afspraken zal nog een mail gestuurd worden naar aanleiding van tweets over een restaurant in Oosterbeek waarvan noch het terras, noch de entree rolstoeltoegankelijkheid is. De wethouder heeft aangegeven te willen onderzoeken of toegankelijkheid een weigeringsgrond voor de APV kan zijn. De themagroep gaat contact zoeken met de winkeliersvereniging en een gesprek organiseren met de WoonAdviesCommissie. Uiteraard kunnen meldingen ook bij de direct betrokkenen gedaan worden om een oplossing te bereiken (bijvoorbeeld toegankelijkheid supermarkt).

7. Conceptverslag vorige vergadering en actielijst

Het concept verslag van de vergadering van 17 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag: Het initiatiefvoorstel rondom openbare en toegankelijke toiletten wordt opgenomen in de Kadernota Sociaal Domein.

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast door de ambtelijk secretaris. Afhankelijk van de agenda zullen we in november of januari aandacht besteden aan de invoering van de digitale vergaderapplicatie. Hierover worden vooraf informatie en instructies verstrekt.

8. Communicatie

 • De volgende foto en quote in de Rijn en Veluwe zullen van mevrouw Kloppenburg zijn.
 • Leden die nog geen persoonlijk stukje op de website hebben staan, worden verzocht dit aan te leveren bij de ambtelijk secretaris.
 • Nieuw actiepunt: het huidige communicatieplan evalueren. De werkgroep communicatie gaat hiermee aan de slag.

9. Ingekomen en uitgaande stukken

Ter kennisname.

10. Rondvraag

 • 4 personen waren aanwezig bij de raadsontmoeting op 2 oktober 2019. Hier komen we volgende keer nog op terug.
 • De studiedag begint 4 december 2019 om 15.45 uur. 
 • 6 november 2019 wordt in de gemeenteraad de Kadernota Sociaal Domein en de Begroting vastgesteld.
 • In de vergadering van november of december komt de Evaluatie minimabeleid 2019 van de gemeente Renkum op de agenda.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn of haar inbreng.