Nieuwsbrief najaar 2022

De Adviesraad Sociaal Domein heeft contact met organisaties en sleutelfiguren in de gemeente. Via nieuwsbrieven houden wij hun op de hoogte en vragen we naar ervaringen en suggesties. De nieuwsbrief verschijnt ieder najaar.

De Adviesraad Sociaal Domein is een zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. In de adviesraad zitten inwoners van onze gemeente. Deze inwoners weten wat er speelt in de dorpen en welke hulp en ondersteuning inwoners nodig hebben. Het sociaal domein gaat over welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, schulddienst-verlening, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en vervoer. 

De Adviesraad Sociaal Domein komt zo’n 10 keer per jaar bij elkaar. We praten over hoe de zaken geregeld zijn in het Sociaal Domein. Er komen ook ervaringen of signalen van andere inwoners bij lede van de adviesraad binnen. Als we denken dat het beter of makkelijker voor onze inwoners kan worden geregeld, dan geven we advies aan de gemeente. De gemeente vraagt ook aan ons hoe we over bepaalde regelingen en zaken denken. 

De nieuwsbrief is bedoeld voor organisaties en sleutelfiguren in Renkum waarmee leden van de adviesraad contact hebben. Via deze nieuwsbrief worden zij met hun leden op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen en wordt gevraagd naar ervaringen en suggesties. De nieuwsbrief verschijnt jaarlijks in het najaar naast het jaarverslag dat steeds in het voorjaar uitkomt. 

Raadpleeggroep Toegankelijkheid

Het is van groot belang dat iedereen zich thuis voelt in onze gemeente. Toegang hebben is hierbij een voorwaarde. Dit geldt dus ook voor inwoners met een fysieke beperking of inwoners die minder goed zien of horen. Knelpunten vallen het meeste op bij inwoners die hiermee ervaring hebben. Daarom heeft de adviesraad inwoners gevraagd mee te denken in de Raadpleeggroep Toegankelijkheid. Deze groep is vlak voor de zomer 2022 van start gegaan. Inmiddels zijn er acties ondernomen over voor rolstoelers moeilijk te openen deuren bij Doelum en de bereikbaarheid voor een ambulance bij een appartementencomplex in Doorwerth. Met de gemeente worden afspraken gemaakt over de opvolging van meldingen van inwoners over gevaarlijke en slecht toegankelijke paden. De raadpleeggroep houdt de vinger aan de pols. Ook wordt de raadpleeggroep ingezet om mee te denken over projectplannen van de gemeente in het ruimtelijk domein.

Inwonersinitiatieven

Inwoners hebben vaak goede ideeën om de samenhang en de leefbaarheid in een buurt te verbeteren. Het organiseren van straatfeesten of sportevenementen zijn daarvan voorbeelden. Ook voorstellen over verbeteringen van straten of speelvelden kunnen heel waardevol zijn. We hebben gemerkt dat het lastig is om bij de gemeente de juiste loketten te vinden om vergunningen aan te vragen en benodigde ondersteuning en subsidie te krijgen. Mede op advies van de adviesraad wordt er in het gemeentehuis gewerkt aan 1 aanspreekpunt voor het realiseren van inwonersinitiatieven.

Beschermd thuis

We denken mee met de lokale uitwerking van “Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis”. Het doel is om mensen met een psychische kwetsbaarheid niet uit de eigen thuissituatie weg te halen en hun netwerk (familie en vrienden) in stand te houden door thuis de nodige zorg en ondersteuning te bieden.

Toetsing eigen werkwijze

Op initiatief van de Adviesraad Sociaal Domein Renkum heeft er overleg plaatsgevonden met de Adviesraad Sociaal Domein Apeldoorn. De opzet was om onze werkwijze naast die van een andere adviesraad te leggen om na te gaan of er (wederzijds) suggesties voor bijsturing mogelijk zijn. Voor onze adviesraad was een duidelijk leerpunt dat we meer gebruik kunnen maken van ontmoetingen van inwoners in bijvoorbeeld dorpshuizen en informatiebijeenkomsten om daar informatie over aandachtspunten en zorgen die bij inwoners leven op te halen. We continueren de uitwisseling met andere adviesraden. 

Overige onderwerpen

In de adviesraad zijn veel andere onderwerpen ter sprake gekomen. Na een discussie en eventuele toelichting door de betreffende beleidsambtenaar, wordt een advies richting college van burgemeester en wethouders geformuleerd: 

  • Minimabeleid, en met name de problemen rond de hoge energiekosten en de hoge inflatie. Dit blijft voortdurend onder de aandacht.
  • Opvang Oekraïense vluchtelingen
  • Vitaal ouder worden
  • Aanvragen hulpmiddelen Wmo

Ook zetten we ons in om onafhankelijke clientondersteuning meer bekendheid te geven en beter vindbaar te maken.

Wat gebeurt er met onze adviezen?

Wij adviseren aan het college van burgmeester en wethouders. Dit zijn adviezen over onderwerpen die we gesignaleerd hebben of onderwerpen waar de gemeente een advies over vraagt. Onze stem klinkt ook door tijdens de discussies met beleidsambtenaren over actuele zaken. Onze ervaring is dat onze adviezen serieus worden genomen en leiden tot aanpassingen van het beleid en de uitvoering.

Oproep!

Wanneer u ervaringen wilt delen, als u zich zorgen maakt of een suggestie hebt voor verbetering op het gebied van het sociaal domein, neem dan contact op met een lid van de adviesraad of stuur een e-mail. Inspreken in de vergadering is ook een optie. Wij gaan graag met iedereen in gesprek. Uw suggestie voor vervolgstappen zullen we serieus bekijken. En mogelijk leidt dit tot een algemeen advies aan de gemeente. Zo helpt u de dienstverlening van de gemeente Renkum aan de inwoners te verbeteren!

Lid worden van de adviesraad?

Heeft u belangstelling om lid te worden van de Adviesraad Sociaal Domein? Laat het ons dan weten! We maken graag kennis met u.

Meer informatie of contact?

Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum
Postbus 9100, 6860 Oosterbeek
Telefoon: (026) 33 48 111
E-mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl
Website: www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein