Jaarverslag 2021 Adviesraad Sociaal Domein

Het jaarverslag 2021 van de Adviesraad Sociaal Domein.

Poster jaarverslag 2021 Adviesraad Sociaal Domein

Poster jaarverslag 2021

De informatie die hieronder staat, hebben we op een poster gezet.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Daarmee wil de adviesraad veranderingen/verbeteringen in de dienstverlening van de gemeente bereiken.

Het sociaal domein is welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, schulddienstverlening, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en vervoer.

Leden adviesraad per 31 december 2021

De adviesraad bestaat uit inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerk (maximaal 14). Ze worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. 

Leden adviesraad per 31 december 2021

 • Ria Erkelens
 • Dorien Kloppenburg 
 • Hans Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter/penningmeester)
 • Joan Merens
 • Myrna Rook
 • Ron Steens(vanaf 1 oktober 2021)
 • KeesHogendorf(voorzitter)
 • Ruben Stoutmeijer (secretaris)
 • Riëtte Leurink

In 2021 is er afscheid genomen van 

 • Eveline Bolt
 • Jan Strube
 • Jeroen van Bijsterveld 
 • Leny Soeterbroek

Ambtelijk secretaris 

 • Gerda Rijneveld

Werkzaam volgens

De Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum.

Aangesloten voor informatie en ondersteuning bij

Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Advisering vanuit inwonersperspectief

Contacten inwoners 

Contact met de inwoners is van groot belang. Leden onderhielden contact met mede-inwoners en bezochten bijeenkomsten in de gemeente. Met het college is afgesproken dat de adviesraad ook de uitnodigingen ontvangt voor de dorpsgerichte overleggen die de gemeente organiseert. 

Raadpleeggroep toegankelijkheid

De adviesraad wil graag een raadpleeggroep opzetten met ervaringsdeskundige inwoners.

Contacten netwerkorganisaties 

Een twintigtal organisaties is benaderd die werk­zaam zijn binnen het sociaal domein. Hiermee onderhielden de leden van de adviesraad contact met als doel signalen opvangen en bekendheid van de adviesraad vergroten. In het verslagjaar is ook de eerste jaarlijkse nieuwsbrief voor deze netwerkorganisaties uitgekomen.

Evaluatie en vervolg samenwerking 

Op 22 juni 2021 heeft de jaarlijkse evaluatie met het college en manager Sociaal Domein plaatsgevonden. Door beide partijen wordt de samenwerking als positief ervaren. Het contact is goed. Er zijn goede gesprekken en adviezen. 

De adviesraad zet vooral in op proactief (ongevraagd) adviseren op basis van opgehaalde signalen. De adviesraad heeft de doelstelling om op basis hiervan nog meer ongevraagde adviezen uit te brengen. 

Afspraak

Een gezamenlijke bijeenkomst bij de start van het nieuwe college over de gewenste advisering en onderlinge samenwerking. 

Doel: meer verbinding realiseren, elkaar versterken en input inwoners zo vroegtijdig en goed mogelijk meenemen in gemeentelijk beleid en uitvoering daarvan.

Vergaderingen

De adviesraad vergadert in principe maandelijks in het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Er hebben in het verslagjaar 10 vergaderingen plaatsgevonden, waarvan door de coronacrisis 4 online. Door de coronamaatregelen waren de vergaderingen helaas niet altijd toegankelijk voor inwoners om in te spreken. Wel waren er regelmatig gasten vanuit de gemeente (beleidsmedewerkers en collegeleden) of (netwerk)organisaties bij de vergaderingen aanwezig.

Communicatie

Aankondigingen vergaderingen 

Aankondigen van de vergaderingen en bespreekpunten vinden plaats in het huis-aan-huisblad Rijn en Veluwe en via de gemeentelijke website. 

Website

www.renkum/adviesraadsociaaldomein: op de website is meer informatie te vinden over de adviesraad, de vergaderingen en de adviezen. De adviesraad is bezig om deze informatie aansprekender te maken voor de inwoners.

Folder en poster

Voor inwoners is een folder ‘Denk mee met de Adviesraad Sociaal Domein’ beschikbaar. Deze is te vinden in het folderrek van het gemeentehuis.Ook is er de poster ‘Help ons de dienstverlening van de gemeente Renkum te verbeteren’.

Studiebijeenkomsten 

 • 9 juni 2021: over rol, positie en wijze van adviseren van de adviesraad, onder leiding van Petra van der Horst, ­directeur van de Koepel van Advies­raden Sociaal Domein. 
 • 3 november 2021: over de Rechtswinkel Renkum en Woon Advies Commissie (WAC), in samenwerking met John Erkelens.

Adviezen en besproken ­onderwerpen 

Schriftelijk advies gegeven over:

 • Van Beschermd wonen naar ­Beschermd thuis (ongevraagd advies)
 • Kwijtschelding schulden kinder­toeslagaffaire
 • Besluit en beleidsregels Jeugdhulp
 • Omgevingsvisie
 • Nota Minimabeleid
 • Nota Schulddienstverlening
 • Inwonersinitiatieven ongevraagd advies)
 • Toegankelijkheid Doelum (samen met de WAC)

Verder besproken

 • Sportvisie
 • Dorpsgericht werken, met manager Sociaal Domein en coördinator Renkum voor Elkaar
 • Verordening, besluit- en beleidsregels en cliëntervaringsonderzoek Wmo 2020
 • Clientervaringsonderzoek Jeugd 2020
 • Nieuwe opzet cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd
 • (Nieuwe) Wet Inburgering
 • Signalen en effecten corona
 • Verwijsindex
 • Wandelknooppunten netwerk
 • Netwerk dementie

Contact en overleg met de gemeente  

De wethouders, manager Sociaal Domein en beleidsmedewerkers zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein voor de bespreking van adviezen en thema’s.Schriftelijke adviezen worden gestuurd aan het college dat daar vervolgens ­binnen 4 weken op reageert. 
De gemeenteraad ontvangt de adviezen en de reacties hierop van het college ter kennisgeving. De adviezen en reacties staan ook op de website van de adviesraad.De adviesraad heeft tenminste een keer per jaar overleg met de Jongerenraad en de Woon Advies Commissie van de gemeente Renkum. 
De adviesraad ontvangt als toehoorder uitnodigingen van de gemeente voor de (gemeente)raadsontmoetingen sociaal domein.

Contact of ervaringen delen? Graag!