Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein

Het jaarverslag 2020 van de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad brengt het jaarverslag uit in de de vorm van een beeldplaat (pdf, 117 kB). Hieronder staat het jaarverslag in tekst.

Adviesraad Sociaal DomeinAfbeelding Jaarverslag 2020 Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig adviesorgaan van de gemeente Renkum. De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en suggesties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Daarmee wil de adviesraad veranderingen en verbeteringen bereiken.Onderwerpen zijn welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, sport, jeugd, onderwijs en vervoer.

Advisering vanuit inwonersperspectief!

Op basis van ervaringen van inwoners stelt de Adviesraad Sociaal Domein een advies op dat de adviesraad bespreekt met het college van burgemeester en wethouder en beleidsmedewerkers van de gemeente. Het doel is de dienstverlening van de gemeente Renkum te verbeteren.

Adviesraad

De leden zijn inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerken (maximaal 14). Ze worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Samenstelling van de adviesraad per 31 december 2020:

 • Kees Hogendorf (voorzitter)
 • Hans Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter)
 • Eveline Bolt
 • Jan Strube
 • Ruben Stoutmeijer
 • Riëtte Leurink
 • Jeroen van Bijsterveld
 • Dorien Kloppenburg 
 • Leny Soeterbroek (vanaf 1 april 2020)
 • Joan Merens (vanaf 1 oktober 2020)
 • Ria Erkelens (vanaf 1 oktober 2020)
 • Myrna Rook (vanaf 1 november 2020)

Afscheid genomen van: Fedde Makkinga en Frank van Kerkhof.
Ondersteund door ambtelijk secretaris: Gerda Rijneveld
De adviesraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum.

Versterking adviesfunctie 

Omdat bij de advisering van de adviesraad het inwonersperspectief centraal staat, is contact met de inwoners en organisaties die werkzaam zijn binnen het sociaal domein van groot belang. Om nog meer signalen op te vangen en daarmee de adviesfunctie te versterken, heeft de adviesraad in het verslagjaar een aantal acties ondernomen:

 • Contacten inwoners: Leden onderhielden contact met mede-inwoners en bezochten bijeenkomsten in de gemeente. 
 • Meer contacten organisaties: De adviesraad heeft een twintigtal organisaties in de gemeente Renkum geselecteerd om contacten mee te onderhouden (o.a. met dorpsplatforms, kerken, Renkum voor Elkaar, Hulpdienst voor Elkaar, Alliantie, Oase, Voedselbank, Rechtswinkel, bewoners/oudercommissies). Het doel hiervan is: signalen opvangen en bekendheid van de adviesraad vergroten.
 • Nieuwe leden: In de 2e helft van 2020 zijn 4 nieuwe leden benoemd met aanvullende ervaring, deskundigheid en netwerk.

(Openbare) vergaderingen

De adviesraad vergadert in principe maandelijks op het gemeentehuis in Oosterbeek. Deze vergaderingen zijn openbaar, inwoners hebben de mogelijkheid om in te spreken en er zijn regelmatig gasten. De vergaderstukken liggen ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis.

Door de coronacrisis hebben maar 7 vergaderingen plaats gevonden, waarvan 2 online. De vergaderingen van maart en april 2020 werden geannuleerd. Door de coronamaatregelen waren de vergaderingen helaas ook niet meer toegankelijk voor derden.

Aankondigingen vergaderingen en communicatie

Aankondigen van de vergaderingen en bespreekpunten vinden plaats in Rijn en Veluwe en via de gemeentelijke website. Bij elke aankondiging wordt tevens een actueel onderwerp onder de aandacht gebracht. In 2020 was dit gericht op (voorstellen) leden, de themagroepen en oproepen aan inwoners om signalen in te brengen. De door de leden en inwoners aangedragen onderwerpen worden meegenomen bij het opstellen van de agenda van de vergadering.

Folder, poster en flyer

Voor de communicatie naar inwoners is een folder ‘Denk mee met de Adviesraad Sociaal Domein’ beschikbaar. Deze is te vinden in het folderrek in het gemeentehuis. Verder is een poster en een flyer over de Themagroep Toegankelijkheid beschikbaar.

Evaluatieoverleg met college en manager Sociaal Domein

Begin van het jaar 2020 heeft de jaarlijkse evaluatie met het college plaats gevonden. Afgesproken is onder andere om 3 maal per jaar een thema te agenderen dat ligt op het terrein van Wmo, Jeugd of Participatie. Behalve een lid van het college zal de manager Sociaal Domein hierbij ook aanwezig zijn. Doel: meer verbinding met de ambtelijke organisatie realiseren. Wens: elkaar als gemeente en adviesraad versterken en input van inwoners zo vroegtijdig en goed mogelijk mee te nemen in (de uitvoering van) het gemeentelijk beleid.

Studiebijeenkomsten 

 • 4 maart 2020: workshop over het onderwerp ‘Gemeenschapsvorming’, in aanwezigheid van wethouders Marinka Mulder en Leonie Rolink, onder leiding van extern begeleider Laura Minderhoud.
 • 4 november 2020: geplande studiebijeenkomst geannuleerd in verband met corona. In plaats daarvan online gesproken over de Discussienota ‘Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid’ met de beleidsmedewerker Minima.

Adviezen en besproken onderwerpen gemeente Renkum

In 2020 is schriftelijk advies gegeven over:

 • Evaluatie Minimabeleid 2019
 • Vrijwillig OuderenAdviseur
 • Verordening Wmo 2021
 • Verordening Jeugdhulp

Beknopte (mail-)reactie gegeven op:

 • Afvalbeleidsplan
 • Beleidsregels Evenementen Renkum

Verder besproken:

 • Sociaal team en Frontoffice (met manager Sociaal Domein en teamleider Sociaal Team)
 • Informatievoorziening inwoners door gemeente
 • Verlaging ophaalfrequentie restafval en incontinentiemateriaal/luiers, vooral in de zomer
 • Corona (signalen coronacrisis en aandachtspunten toekomst). De zorg- en adviespunten zijn vervolgens in september 2020 met de burgemeester en beleidsadviseur Integrale veiligheid besproken.
 • Verstrekking hulpmiddelen Wmo (met manager Sociaal Domein en seniorbeleidsmedewerker Wmo)
 • Beschermd wonen (met beleidsmedewerkers Wmo)

Themabesprekingen met gemeente over:

 • Ontwikkelingen Jeugdhulp en invulling ‘eigen kracht’ ten behoeve van nieuwe verordening
 • Ontwikkelingen Participatiewet, Kwadrantenaanpak en werkwijze Regelluw

Thema’s

De adviesraad had bij de start in 2018/2019 4 thema’s tot speerpunt verkozen:

 • Toegankelijkheid
 • Jongeren (themabespreking maart 2020 niet doorgegaan)
 • Dorpsgericht werken (onder andere contact met de dorpsplatforms)
 • Van Begeleid wonen naar Begeleid thuis

Deze themagroepen zijn in het verslagjaar losgelaten, met uitzondering van de themagroep Toegankelijkheid. Afhankelijk van onderwerpen worden ad hoc themagroepen samengesteld. 

Themagroep toegankelijkheid

Deze themagroep adviseert over toegankelijkheid, met name in relatie tot de publieke ruimte. Zo is in het verslagjaar overleg geweest met de Stichting Renkums Beekdal (SRB) over een rolstoelroute en met de Winkeliersvereniging Oosterbeek, onder andere over toegankelijkheid winkels en het gebruik van toiletten (project Renkumse Sleutel).

Jaarlijks overleg

De Adviesraad Sociaal Domein heeft minimaal 1 keer per jaar overleg met:

 • Jongerenraad gemeente Renkum
 • WoonAdviesCommissie gemeente Renkum
 • Renkumse Huurders Vereniging Vivare

Aangesloten bij

De adviesraad is aangesloten bij de Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Contact of ervaringen delen? Graag!

 • E-mail: adviesraadsociaaldomein@renkum.nl
 • Telefoon: (026) 33 48 111
 • Post: Adviesraad Sociaal Domein, Postbus 9100, 6860 HA Oosterbeek
 • Welkom op een vergadering, ook om in te spreken! Zie voor data en locaties de website.

Meer informatie

Zie website www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein

De adviesraad 2020 in cijfers

 • 11 leden (4 nieuwe)
 • 1 voorzitter
 • 1 ambtelijk secretaris
 • 4 themagroepen
 • 1 werkgroep Communicatie
 • 4 schriftelijke adviezen
 • 7 vergaderingen (5 keer fysiek, 2 keer online, 2 geannuleerd in verband met de coronacrisis)
 • 2 studiebijeenkomsten, 1 gedeeltelijk anders ingevuld
 • 2 themabesprekingen gemeente (Jeugd en Participatie)
 • 1 evaluatie college