Jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal Domein

Het jaarverslag 2022 van de Adviesraad Sociaal Domein.

Poster jaarverslag 2022 Adviesraad Sociaal DomeinPoster jaarverslag 2022

De informatie die op deze pagina staat, hebben we op een poster gezet.

Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein is een officieel en zelfstandig advies­orgaan van de gemeente Renkum. De adviesraad verzamelt ervaringen, bevindingen, meningen en sugges­ties van inwoners. Op basis daarvan geeft de adviesraad het college van burgemeester en wethouders (on)gevraagd advies over het beleid en de uitvoering daarvan binnen het sociaal domein. Daarmee wil de adviesraad veranderingen/verbeteringen in de dienstverlening van de gemeente bereiken.

De adviesraad bestaat uit maximaal 14 inwoners met relevante kennis, ervaring en netwerk. Ze worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. De adviesraad werkt volgens de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum en is aangesloten voor informatie en ondersteuning bij Koepel Adviesraden Sociaal Domein.

Leden adviesraad per 31 december 2022

 • Hans Cornelissen (plaatsvervangend voorzitter/penningmeester)
 • Hushiar Darwish (per 1 juli 2022)
 • Ria Erkelens
 • Kees Hogendorf (voorzitter)
 • Dorien Kloppenburg 
 • Riëtte Leurink
 • Joan Merens
 • Myrna Rook
 • Ron Steens
 • Ruben Stoutmeijer (secretaris)
 • Emiel Vermeer (per 1 juli 2022)

Ambtelijk secretaris

 • Gerda Rijneveld

Raadpleeggroep toegankelijkheid (nieuw)

De adviesraad heeft in het verslagjaar een Raadpleeggroep Toegankelijkheid opgericht die bestaat uit leden van de adviesraad en andere ervaringsdeskundige inwoners. De groep buigt zich over vraagstukken op het gebied van toegankelijkheid en geeft vooralsnog adviezen over fysieke toegankelijkheid (lichamelijk, zicht, gehoor) in de openbare ruimte. 

Er zijn ook nieuwe samenwerkingsafspraken met het Ruimtelijk en Sociaal Domein gemaakt. Inwoners worden eerst gewezen op het Meldpunt Openbare Ruimte van de gemeente (zie contactformulier website). Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats.

Naast praktische adviezen over concrete situaties zet de raadpleeggroep zich in voor bewustwording en het belang van toegankelijkheid. 

In het verslagjaar is aandacht geweest voor: zwembad Doelum, de Groenendaalseweg, het bosperceel Schaapsdrift in Renkum, het Schutterspad in Heelsum en de Patrijzenlaan in Doorwerth.

Wat is het Sociaal Domein?

Welzijn, zorg, (beschermd) wonen, toegankelijkheid, werk en inkomen, minimabeleid, schulddienstverlening, sport, cultuur, jeugd, onderwijs en vervoer.

Advisering vanuit inwonersperspectief

Contacten inwoners 

Leden onderhouden contact met mede-inwo­ners en bezoeken bijeenkomsten in de gemeente. Ook ontvangt de adviesraad de uitnodigingen voor de dorpsgerichte overleggen en inwonersbijeenkomsten van de gemeente. Ook is het inwonerpanel Renkum Spreekt een bron van informatie.

Contacten netwerkorganisaties 

De adviesraad onderhoudt contacten met een twintigtal organisaties die actief zijn bin­nen het sociaal domein met als doel signalen opvangen en bekendheid van de adviesraad vergroten. Ook is er contact met de Jongerenraad en de Woonadviescommissie. In oktober 2022 is de nieuwsbrief voor de netwerkorganisaties uitgekomen.

Communicatie

Aankondigingen vergaderingen 

Aankondigingen van de vergaderingen en bespreekpunten staan in het huis-aan­-huisblad Rijn en Veluwe en op de gemeentelijke website. Over belangrijke onderwerpen voor inwoners wordt extra informatie verstrekt.

Website 

www.renkum.nl/adviesraadsociaaldomein: de tekst en inrichting van de website zijn toegankelijker gemaakt. Ook is er een reactieformulier voor inwoners toegevoegd.

Folder en poster

Voor inwoners is een folder ‘Denk mee met de Adviesraad Sociaal Domein’ beschikbaar. Deze is te vinden in het folderrek van het gemeentehuis. Ook is er de poster ‘Help ons de dienstverlening van de gemeente Renkum te verbeteren’.

Vergaderingen

De vergaderingen van de adviesraad zijn openbaar. De adviesraad heeft in 2022 9 keer vergaderd, waarvan de vergaderingen in januari en februari 2022 in verband met corona online plaatsvonden. 

Een aantal inwoners heeft tijdens deze vergaderingen over hun ervaringen verteld (onder andere over afwijzing aanvraag PGB voor scootmobiel, over de extra gewenste inzet van de fiets als hulpmiddel en het idee van een gemeentelijk fonds voor alle inwoners in financiële nood). Deze ervaringen zijn gedeeld en besproken met de gemeente. De Adviesgroep Verkeersafwikkeling Wolfheze heeft zijn zorg uitgesproken over de bereikbaarheid voor de hulpdiensten in Wolfheze. 

(Studie)bijeen­komsten 

 • 9 maart 2022: bespreking en advisering over inwonersinitiatieven en -participatie met de gemeente en Renkum voor Elkaar. 
 • De adviesraad heeft suggesties gedaan die initiatieven van inwoners kunnen vergemakkelijken. Belangrijk daarbij is: 1 aanspreekpunt binnen de gemeente.
 • 15 juni 2022: uitwisseling kennis en ervaring met de Adviesraad van Apeldoorn.
 • 9 november 2022: kennismaking en bespreking samenwerking met het (nieuwe) college van burgemeester en wethouders en de manager Sociaal Domein. De op te pakken inhoudelijke thema’s zijn benoemd en er zijn samenwerkings-afspraken gemaakt. Jaarlijkse vindt er een gezamenlijke evaluatie plaats.

Contact en overleg met de gemeente  

De wethouders, manager Sociaal Domein en/of beleidsmedewerkers zijn regelmatig aanwezig bij de vergaderingen van de Adviesraad Sociaal Domein voor de bespreking van adviezen en thema’s. Schriftelijke adviezen worden gestuurd aan het college dat daar vervolgens binnen 4 weken op reageert. De gemeenteraad ontvangt de adviezen en de reacties hierop van het college ter kennisgeving. De adviezen en reacties staan ook op de website van de adviesraad. De adviesraad ontvangt als toehoorder uitnodigingen van de gemeente voor de (gemeente)raadsontmoetingen die over onderwerpen in het sociaal domein gaan.

Adviezen en besproken onderwerpen 

Schriftelijk advies gegeven over

 • Bereikbaarheid hulpdiensten Wolfheze: Bereikbaarheid van de hulpdiensten is van groot belang. Is het alternatieve voorstel van de Adviesraad Verkeersafwikkeling Wolfheze mogelijk en haalbaar?
 • Communicatie en de energietoeslag: Inwoners die recht hebben op de energietoeslag (en andere regelingen) moeten dit ook weten. Duidelijke informatie en communicatie vanuit de gemeente is belangrijk.

Overige besprokenonderwerpen

 • Ambulantiseringsplan Beschermd  Wonen, onder andere projecten Buurtvoorlichting en Signaleringswijzer
 • Programma Versterken Sociale Basis
 • Rapport Berenschot Bestuurskracht van de gemeente Renkum
 • Opvang Oekraïense vluchtelingen
 • Collegeperspectief (en kennismaking met wethouder Mulder)
 • Vrijwillige Ouderenadviseurs
 • Aanvraagprocedure hulpmiddelen
 • Nieuwe opzet cliëntervaringsonderzoek Wmo en Jeugd
 • Ervaringen uit de praktijk, evaluatie Beleidsregels en Besluit Wmo 2021 en aanpassingen 2022
 • Concept startnotitie Vitaal ouder worden in onze dorpen
 • Aanpak en maatregelen energiearmoede 
 • Dag van de mantelzorgers
 • Toegankelijkheid, Raadpleeggroep Toegankelijkheid en Adviesraad Sociaal Domein
 • Veiligheid en het Integraal Veiligheidsplan

Speerpunten 2023

Door de adviesraad zijn de volgende activiteiten en aandachtspunten voor 2023 benoemd:

 • Onafhankelijke cliëntondersteuning
 • Inwonerinitiatieven en -participatie
 • Toegankelijkheid
 •  Kloof overheid-inwoners 
 •  Actuele onderwerpen (onder andere opvang vluchtelingen, koopkracht inwoners, minimabeleid en woningbouw)

Contact of ervaringen delen? Graag!