Advies Cultuurvisie

Oosterbeek, 26 januari 2023

Geacht college, 

De Adviesraad Sociaal Domein heeft dinsdag 17 januari 2023 in zijn vergadering de concept Cultuurvisie Verbinden en verleiden, Erfgoed, Airborne, Kunst, van de gemeente Renkum besproken. De beleidsmedewerker Kunst en Cultuur was digitaal aanwezig bij deze vergadering. De voorliggende concept Cultuurvisie van de gemeente Renkum geeft vervolg aan de Cultuurvisie 2017-2020. 

Er is onder andere meer aandacht voor het Sociaal Domein en de fysiek en digitale toegankelijkheid voor mensen met een beperking. Ook is het streven om meer verbinding tussen professionele en amateurkunst te realiseren. Deze uitgangspunten worden uiteraard door de Adviesraad Sociaal Domein onderschreven.

De Adviesraad Sociaal Domein spreekt zijn waardering uit voor de Cultuurvisie. Wel vraagt de adviesraad zich af of de tekst mogelijk iets korter en kernachtiger geformuleerd kan worden. In de cultuurvisie wordt gesproken over 3 kernkwaliteiten. De term kwaliteiten roept in dit verband verwarring en onduidelijkheid op. Kan niet beter gesproken worden over kenmerken?

Verder stelt de adviesraad voor om een citaat aan de tekst toe te voegen over diversiteit en inclusie om de attentiewaarde hiervan te verhogen. We denken bijvoorbeeld aan een slogan als: Diversiteit en inclusie maakt cultuur rijker.

Aan de adviesraad is een aantal vragen voorgelegd over de mogelijkheden om cultuur meer in te zetten in en te verbinden met het sociaal domein en hoe dit te bereiken. Op basis daarvan wil de adviesraad u graag de volgende aandachtspunten en adviezen meegeven: 

 • De Airborne wandeltocht is onderdeel van het cultureel erfgoed. Waarom is deze niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers? Dit komt omdat onderdelen van het traject zeker bij slechte weersomstandigheden lastig begaanbaar zijn. Wel wordt door de gemeente gekeken naar een aangepaste route met wel dezelfde beleving als de reguliere tocht. De adviesraad zou dit graag opgenomen zien in het stuk.
 • Het Papiermuseum in Renkum is door geldgebrek opgeheven. Dit is spijtig. Een museum over de papiergeschiedenis is interessant en lijkt ook wel levensvatbaar. De gemeente onderschrijft dit en ondersteunt het initiatief. Alle stakeholders hebben een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst voor het uitvoeringplan. Hiermee hoopt de gemeente dat dit weer op de uitvoeringsagenda komt. Kan dit ergens vastgelegd worden?
 • Om (meer) verbinding tussen kunstenaars en het sociaal domein te laten ontstaan moet dit blijkbaar aantrekkelijker gemaakt worden, anders was deze verbinding wel spontaan ontstaan. Dit vraagt dus vooral om een actieve en stimulerende houding van de gemeente. Suggesties hiervoor zijn:
  • (Amateur)kunstenaars zijn lastig te vinden om een activiteit mee vorm te geven in het sociaal domein. Een overzichtslijst van amateurkunstenaars, culturele organisaties en amateurverenigingen en wat hun mogelijkheden zijn kan hierbij helpen. Deze kunnen organisaties binnen het sociaal domein gebruiken om kunstenaars te benaderen.
  • Voor zorgorganisaties moet het aantrekkelijk gemaakt worden om aan deze activiteiten deel te nemen in plaats van alleen maar leuk (ontzorgen van een toch al belaste sector). Dit hoeft niet perse veel geld te kosten, maar vraagt inzet en creativiteit van de gemeente in ondersteuning en verbinding van partijen.
  • De professionele en amateurkunstenaars met (financiële) prikkels stimuleren om acties te ondernemen richting sociale instellingen en organisaties. Bijv. een wederdienst vragen bij het bieden van geschikte atelierruimte, aanbieden van repetitieruimtes.
  • Aansluiten bij en uitbreiden van bestaande activiteiten zoals de Kunstroute of de Mantelzorgdag. Bewoners van verzorgingshuizen in Heelsum uitnodigen bij de culturele activiteiten in de muziektent aldaar.
  • Contacten leggen en samenwerking zoeken in het sociaal domein met partijen als het Huis van Renkum, het Odensehuis en Ons Middelpunt. Hierdoor kunnen ook inwoners in een kwetsbare positie bereikt worden.
  • De beleidsmedewerker zal deze organisaties ook uitnodigen voor de startbijeenkomst met stakeholders/uitvoeringsorganisaties over de uitvoering van de Cultuurvisie op 9 februari 2023.
 • Cultuur en erfgoed kan toegankelijker gemaakt worden met meer beeld en geluid. Een goede mogelijkheid is inwoners die verhalen kennen bij tastbare elementen te interviewen en zo zaken vast te leggen en tegelijk meer levend te maken. Voor interviews met oudere inwoners over bijvoorbeeld airborne-zaken is daarbij enige haast geboden.

Wij vernemen graag uw reactie op dit advies.

Met vriendelijke groet,

de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum,    

C. Hogendorf, voorzitter