Reactie gemeente advies Evaluatie minimabeleid

Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,

Hartelijk dank voor uw advies ten aanzien van de 'Evaluatie Minimabeleid 2019 gemeente Renkum'. Excuses, dat de reactie op uw advies zo lang op zich heeft laten wachten.

Discussienota: 'Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid'

Begin oktober 2020 ontvangt u de discussienota: 'Doorontwikkeling integraal en activerend minimabeleid'. In deze discussienota worden voorstellen gedaan voor eventuele nieuwe of gewijzigde minimaregelingen en ondersteuning. Aan de hand van de voorstellen willen wij met u en andere betrokken partijen in gesprek. Het doel is om onder andere samen met u te komen tot regelingen en ondersteuning, die inwoners met een laag inkomen en/of schulden activeren om hun situatie te verbeteren; die aansluiten bij hun behoefte, hen keuzevrijheid en zelfregie geven. Op basis van de opgehaalde informatie tijdens de gevoerde gesprekken verwachten wij eind november/begin december 2020 met het nieuwe integrale en activerende minimabeleid te komen. Wij zouden daarom graag de discussienota tijdens een vergadering van uw adviesraad met u willen bespreken, indien mogelijk in oktober 2020.  

Respons enquête

Ook wij betreuren het dat er zo weinig inwoners aan de enquête hebben deelgenomen. Helaas is het een vaststaand feit dat slechts een klein deel van de doelgroep deelneemt aan dergelijke onderzoeken. In de toekomst willen wij daarom van andere vormen gebruikmaken om de mening en ervaringen van de betreffende inwoners op te halen. Hiervoor worden in de discussienota enkele voorstellen gedaan, maar u kunt ook ideeën aandragen. Voor het opstellen van nieuw minimabeleid maken wij naast de resultaten van de evaluatie minimabeleid ook gebruik van signalen van inwoners en onze netwerkpartners, ontwikkelingen in de maatschappij en nieuwe inzichten met betrekking tot regelingen en ondersteuning.

Geen conclusies verbonden aan evaluatie, wat beter/anders gedaan kan worden

Op ons verzoek heeft het onderzoeksbureau KWIZ in januari 2020 nog conclusies toegevoegd aan de evaluatie van het Minimabeleid 2019 van gemeente Renkum. Maar los daarvan hebben wij toch een goed beeld gekregen, waar de aandachtspunten liggen.

Stoppen gemeentelijke collectieve zorgverzekering

De keuze om te stoppen met de gemeentelijke collectieve zorgverzekering van Menzis is wel overwogen genomen. Uit onderzoek is namelijk gebleken, dat wanneer men met behulp van de website van 'Poliswijzer' een op zijn/haar situatie passende zorgverzekering afsluit, dat het in de meeste gevallen goedkoper is dan een collectieve zorgverzekering. Dit komt omdat men dan niet verzekerd is voor zorg, die men niet nodig heeft. Daarnaast heeft Menzis de inwoners, die gebruikmaakte van de collectieve zorgverzekering van gemeente Renkum en Menzis, een andere collectieve zorgverzekering aangeboden tegen bijna dezelfde kosten als de gemeentelijke zorgverzekering. Dit onderwerp komt daarom niet terug in de discussienota.

Wij vernemen graag of wij tijdens een vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein (bij voorkeur in oktober 2020) de discussienota met u kunnen bespreken. 

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, M.G.M. (Maurits) van de Geijn

de burgemeester, A.M.J. (Agnes) Schaap