Advies Concept-Kadernota Sociaal Domein 2020-2022

Oosterbeek, 26 september 2019

Geacht college, 

De (Concept-)Kadernota Sociaal Domein is besproken in de vergadering van 17 september 2019. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) wil om te beginnen graag opmerken dat de leden van de adviesraad de Kadernota helder en prettig leesbaar vinden. De adviesraad kan zich goed vinden in de inhoud.

Toch zijn er wel een paar kanttekeningen die we in de vorm van een advies aan u voorleggen:

 1. De betekenis van de strategische agenda's voor inwoners blijft wat onderbelicht. Dit toont zich ook door de nadruk die ligt op efficiëntie. Gezien de bezuinigingsopgave is dit begrijpelijk. De hoop van de gemeente is dat meer nabijheid en normalisering van de dienstverlening deze goedkoper maakt. 
  Het advies van de ASD is óók aan te geven hoe inwoners gaan merken dat de ondersteuning ook beter wordt en het kwaliteitsaspect niet uit het oog te verliezen.
 2. In lijn hiermee valt het op dat er over zaken als reactietermijnen, doorlooptijden, en (wettelijke) termijnen, bejegening en communicatie niet gesproken wordt in de nota. Dit zijn toch zaken waar de afgelopen jaren wel e.e.a. over te doen is geweest en waar nog steeds het nodige over te doen is, ondanks alle goede voornemens van de gemeente.
  Het advies van de ASD is hier ook woorden aan te geven, door uit te leggen waarom zaken lopen zoals ze lopen en waarom in voorkomende gevallen een beroep wordt gedaan op de goodwill van inwoners.
 3. Vrijwilligersorganisaties zijn een belangrijke bron voor de uitvoering van taken in het Sociaal Domein. Goede coördinatie tussen de diverse organisaties is nog niet van de grond gekomen.
  Het advies van de ASD is om stevig in te zetten op de coördinatie en Renkum voor Elkaar daarin de nodige ondersteuning te bieden. Dit zal efficiëntie verhogend zijn. Ondersteuning in de vorm van het continueren van de vrijwilligersverzekering is volgens de adviesraad een must. 
 4. Het lijkt een tegenstelling dat we enerzijds met zijn allen steeds meer digitaal worden en anderzijds (digitaal) Sterk Renkum en (digitaal) WeHelpen niet blijken aan te slaan. Wat betekent dit voor de toegankelijkheid en het gebruik van informatie die door de gemeente en haar partners verspreid wordt? 
  Het advies van de ASD is goed zicht te krijgen op het waarom van het niet aanslaan van digitae platforms en dit mee te nemen in de informatiestrategie van de gemeente. 
 5. In de Kadernota wordt gesproken over de Right to Challenge dat inwoners van de gemeente hebben. De vraag die de Right to Challenge oproept is of dit niet vooral tot inzet van/gebruik van financiële middelen door een bepaalde groep (mondige en goedgeschoolde) inwoners gaat leiden? 
  Het advies van de ASD is dat de gemeente hiervoor waakt en ook aan maatschappelijke partners meegeeft dat sommige groepen inwoners wellicht meer ondersteuning nodig hebben om gebruik te maken van dit recht.
 6. In de nota wordt gesproken over duurzaamheid. Als voorbeeld wordt genoemd dat bij het leerlingen- en doelgroepenvervoer rekening gehouden wordt met CO2 uitstoot.
  Het advies van de ASD is om voorbeelden toe te voegen die voor aansprekender zijn, omdat ze te maken hebben met gedrag van inwoners, zoals het gebruik maken van het repair-café en het hergebruik van hulpmiddelen. Het hieraan gekoppelde advies is met Vivare te bespreken hoe ook zij aan duurzaamheid kan bijdragen, met name door goed te kijken naar de noodzaak van het ongedaan maken van woningaanpassingen die door een bewoner gedaan zijn. 

Wij vernemen graag uw reactie.

Met vriendelijke groet,

de Adviesraad Sociaal Domein gemeente Renkum,    

H. Cornelissen
Plaatsvervangend voorzitter