Reactie gemeente advies concept-omgevingsvisie

Oosterbeek, 31 augustus 2021

Beste leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Op 5 juli 2021 stuurde de adviesraad Sociaal Domein een advies over de concept Omgevingsvisie. Dit advies besprak onder meer de algemene uitstraling van de visie, maar had ook aanvullingen en opmerkingen over de manier hoe sociale aspecten, zoals ontmoeten en inclusiviteit, in de huidige concept visie zijn opgenomen. In deze brief wordt er ingegaan op de manier hoe deze zaken verwerkt zullen worden in de Omgevingsvisie.

De Adviesraad constateert dat de concept-Omgevingsvisie te lang is en bovendien vaak beschrijvend van stof is, zonder dat er een duidelijke visie voorgehouden wordt. Men adviseert dan ook een bondiger visie. Dit hebben we uit meerdere hoeken gehoord; er komt een samenvatting en de visie zelf proberen we ook scherper te formuleren daar waar dit kan. Tegelijkertijd wil iedereen ook van alles terugzien in de visie en is er ook een roep nuance, onderbouwing en uitleg. Ook dat kunnen we niet negeren.

Dat er weinig in wordt gegaan op het sociaal domein is niet helemaal een terechte opmerking. Thema’s als veiligheid, sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid, eenzaamheid, ontmoeting, gezondheid, welbevinden, inclusiviteit komen allemaal terug. Maar wel allemaal in relatie tot de omgeving. Het ruimtelijke en sociale proberen we dus steeds in balans met elkaar te verwoorden. In de inleiding zullen we duidelijker maken dat de visie op deze manier is benaderd en noemen dat we op die wijze aandacht aan sociale aspecten hebben gegeven.

Men geeft in het advies veel concrete onderwerpen aan waaraan specifieke aandacht moet worden gegeven. Zoals probleemgezinnen, woningtekort ouderen en jongeren, sociale woningbouw, kleinschalige initiatieven, nieuwe woonvormen, kansengelijkheid, parkeren. Sommige daarvan benoemen we al. Dat zullen we wat scherper naar voren laten komen. Andere zijn een goede toevoeging waarmee we de visie aan zullen vullen.

Concreet komt dit in meerdere paragrafen terug. Zo geven we in de paragraaf Renkum Gezond en Leefbaar bij gezondheidsbevordering specifiek aandacht aan probleemgezinnen en eenzame ouderen. Bij Renkum Dynamisch stippen we het woontekort aan voor ouderen en jongeren, benoemen we de nieuwe woonvormen die men aandraagt en zetten we in op gemengde wijken waar sociale woningbouw gemengd wordt met overig woningen. In Renkum Samen benoemen we de waarde van initiatieven om ook de sociale doelstellingen uit de visie waar te maken. Het bovenstaande vormt de ambitie die de visie uitstraalt – de stip aan de horizon, maar dit betekent echter niet dat we deze ambities ook op korte termijn direct kunnen waarmaken. Dit is de opgave voor de komende jaren.

Enkele opmerkingen gaan heel erg over de hoe-vraag. Door in de visie te veel in te gaan op de hoe vraag wordt hij nog lijviger. Hiervoor is met de nieuwe omgevingswet het instrument programma geschikt. De visie geeft de ambitie weer, het programma een uitwerking over hoe die ambitie waar te maken. In de inleiding en in hoofdstuk 5 zullen we daar specifieker op ingaan om dat duidelijk te maken en dat ook koppelen aan sociale aspecten. 

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM

de secretaris, M.G.M. (Maurits) van de Geijn

de burgemeester, A.M.J. (Agnes) Schaap