2 juni: Opvang van vluchtelingen in Oosterbeek van start

Donderdag 2 juni 2022 zijn de eerste vluchtelingen gearriveerd in de noodopvang in het voormalige pand van de Stichting Moveira aan de Nico Bovenweg 44 in Oosterbeek. Er is plek voor 100 mensen.

De noodopvang is nodig vanwege de enorme toestroom van vluchtelingen. Hierdoor is een mensonwaardige situatie ontstaan in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel en is er dringend behoefte aan opvangplekken. De gemeente Renkum heeft gehoor gegeven aan het verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) om tijdelijke opvang van vluchtelingen mogelijk te maken. 

Samenstelling

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten, alleengaanden en stellen, volwassenen en kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van de nieuwe bewoners te komen. Daarbij is de instroom van asielzoekers in Nederland natuurlijk leidend.

Verbouwing en vertraging

De verbouwing van het pand aan de Nico Bovenweg heeft langer geduurd dan gepland. Dit had vooral te maken met het gebruiksklaar maken van de noodzakelijke voorzieningen die nodig zijn voor een goede opvang. Zo moesten extra maatregelen worden getroffen op het gebied van brandveiligheid. De komst van de vluchtelingen is daardoor met een aantal weken vertraagd. De noodopvang blijft open tot uiterlijk 31 januari 2023. 

Vrijwilligers in Oosterbeek

De komende weken zal het COA in samenwerking met de stichting ‘Samen in Oosterbeek’ overleggen welke voorzieningen en vrijwilligersactiviteiten nog extra getroffen kunnen worden om het verblijf van de asielzoekers zo prrettig mogelijk te laten verlopen. Op dit moment zijn vrijwilligers al druk bezig met de inrichting van de huiskamers. Ook de inzameling en het opknappen van fietsen is in volle gang. Taalvrijwilligers krijgen op dit moment training van de NT-2 docent om straks taallessen te gaan geven. Leerlingen van de basisscholen in Oosterbeek hebben mooie tekeningen gemaakt om de nieuwe bewoners welkom te heten. 

Afspraken en voorzieningen

De gemeente Renkum heeft met het COA goede afspraken gemaakt over de randvoorwaarden waaronder de opvang kan plaatsvinden, zoals voorzieningen, leefbaarheid en veiligheid in de omgeving. In het gebouw aan de Nico Bovenweg kunnen de bewoners overdag eten en verblijven. Verder is er een informatiebalie, zijn er sanitaire voorzieningen en is er een aparte ruimte voor de gezondheidszorg asielzoekers (GZA). Ook zijn er ruimtes voor de GGD en de jeugdgezondheidszorg, net als voor de stichting Vluchtelingenwerk. Het COA is verantwoordelijk voor de realisatie en exploitatie van de opvanglocatie.