Wolfhezerweg

De Wolfhezerweg wordt heringericht. De bebouwde kom grens bij Het Schild verleggen wij. Daarna richten wij de hele weg opnieuw in zodat de weg past binnen een 30 km/uur zone.

Zowel het noordelijke als het zuidelijke deel pakken wij aan. Het gedeelte rondom de spoorwegovergang, tussen Duitsekampweg en ingang Pro Persona, wordt nog niet gewijzigd. Dit gedeelte is onderdeel van het project ‘Onderdoorgang spoorweg Wolfheze'. Pas na realisatie van de onderdoorgang passen wij dit deel aan.

Voortgang

Het uitwerken van het definitieve ontwerp heeft meer tijd gekost dan vooraf was voorzien. Met name de diverse onderzoeken (flora- en faunaonderzoek, kabels en leidingen) en andere noodzakelijke voorbereidingen voor het project vragen meer tijd.

De komgrenswijziging is in dit project belangrijk. We willen de komgrens aan de noordzijde richting bebouwing verplaatsen. De uiteindelijke komgrens vormt straks de grens tussen 30 km gebied en 60 km gebied. Het 30 km gebied wordt anders ingericht dan het 60 km gebied. We kunnen het bestek pas afronden als de gemeenteraad hierover een besluit heeft genomen. Eind oktober 2019 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Planning

Medio 2020 is bekend wie het werk gaat uitvoeren. De aannemer stelt na opdrachtverlening een uitvoeringsplanning op. Dan wordt duidelijk wanneer de uitvoering daadwerkelijk start. De start is onder andere afhankelijk van de levering van de materialen zoals klinkers en opsluitbanden. Als hierover meer bekend is, stellen we u hiervan op de hoogte

Vragen?

Heeft u vragen over dit project? Neem dan contact met ons op via (026) 33 48 111 of stuur een bericht naar e-mail m.barwasser@renkum.nl.