Stand van zaken

Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van de spooronderdoorgang in Wolfheze. De gelijkvloerse kruising over het spoor wordt vervangen door een onderdoorgang. De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 – 2025 worden uitgevoerd.

Hierbij gaat de Wolfhezerweg onder het spoor door. Deze onderdoorgang is een gecombineerde onderdoorgang voor auto’s, fietsers en voetgangers.  De verwachting is dat de werkzaamheden in de periode 2024 – 2025 worden uitgevoerd. We werken nauw samen met ProRail en de provincie. In 2021 en 2022 werken ProRail en de gemeente samen aan de verdere planuitwerking. 

Voortgang

De voorbereidingsfase duurt 2 tot 3 jaar. In deze periode worden alle noodzakelijke onderzoeken uitgevoerd zoals onder andere bodemonderzoek, archeologie, milieu en geohydrologisch onderzoek. Ook wordt in de voorbereidingsfase alle voorbereidingen getroffen om alle kabels en leidingen te verleggen die in de Wolfhezerweg onder het spoor door liggen.

Uitgangspunten ontwerp

Begin 2019 zijn ontwerpuitgangspunten opgesteld die als basis dienen voor het ontwerp van de onderdoorgang. Deze ontwerpuitgangspunten zijn in april 2019 door de gemeenteraad vastgesteld. De centrale thema’s bij het ontwerpen van de onderdoorgang zijn veiligheid en bereikbaarheid.

De onderdoorgang moet veilig (ruim, licht en overzichtelijk) zijn, want jong en oud gaat gebruikmaken van deze onderdoorgang. Dit gaan we doen door brede voet- en fietspaden aan te leggen en te zorgen voor goede verlichting. De onderdoorgang moet comfortabel zijn. De hellingen van de fiets- en voetpaden mogen niet te steil zijn. Ook een goede toegang tot de perrons is een aandachtspunt, net als een goede inpassing in het dorp.

De impact van de aanleg van een onderdoorgang midden in het dorp is groot en we willen graag dat dit past bij het dorpse karakter van Wolfheze.

Begin 2020 zijn 3 inloopbijeenkomsten geweest in Wolfheze. Verschillende mensen hebben toen aangegeven dat ze graag meedenken over de inrichting van de openbare ruimte.

Een ander perron

Ter hoogte van Wolfheze liggen 6 spoorwissels. Omdat de wissels op korte termijn vervangen moeten worden, heeft ProRail besloten tegelijkertijd te onderzoeken of aanpassingen aan het spoor nodig of wenselijk zijn. Door het verwijderen van de noordelijke spoorlijn en de wissels wordt de kans op storingen kleiner en kunnen treinen beter doorrijden. De resterende spoorlijnen krijgen dan allebei een zijperron, waardoor het middenperron dat er nu is, verdwijnt. Hierdoor verbetert de toegang naar de perrons. De huidige perrons schuiven op in westelijke richting, zodat de spooronderdoorgang ten westen van de huidige spoorwegovergang komt te liggen.

Wat volgt er?

Najaar 2021

  • Definitieve besluitvorming over de gemeentelijke bijdrage door de gemeenteraad.
  • Ondertekening bestuursovereenkomst tussen ProRail en de gemeente.
  • Onderdeel van de planuitwerking is het opstellen van een beeldkwaliteitsplan. Hierin worden onderwerpen als vormgeving, materiaalkeuzes en overige inrichting  verder uitgewerkt. In het najaar van 2021 wordt dit plan opgesteld en uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Bij het opstellen van het beeldkwaliteitsplan worden inwoners van Wolfheze en overige belanghebbenden betrokken.
  • Voorbereidingen voor het verleggen van kabels en leidingen. 
  • Meer duidelijkheid over het onderzoek van ProRail over eventueel tijdelijke maatregelen om de veiligheid te waarborgen totdat de onderdoorgang er is.