Renovatie gemeentehuis

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om pas op de plaats te maken met de lopende onderzoeken naar de renovatie van het gemeentehuis in Oosterbeek en een nieuw plan te maken voor de renovatie en inrichting.

Aanleiding hiervoor is onder andere een veranderende huisvestingsbehoefte van het ambtelijk apparaat, en het besluit van de bibliotheek om niet te verhuizen. Het nieuwe plan richt zich op een sobere en doelmatige renovatie en inrichting van het gebouw voor de huisvesting van de ambtelijke en de bestuurlijke organisatie. Als de gemeenteraad instemt met het voorstel, werkt het college een plan van aanpak uit. Begin 2024 kan de raad dan een definitief besluit nemen.

Nieuw plan

In de nieuwe plannen is het uitgangspunt om het gebouw sober en doelmatig te renoveren voor de gemeentelijke organisatie waarbij rekening wordt gehouden met flexibel, online plaatsonafhankelijk werken.

  • Onderdelen van het gebouw, die niet nodig zijn voor de ambtenaren, worden niet verbouwd.
  • Wel wordt onderzocht of er een ingang kan komen aan de Raadhuispleinkant. 
  • Omdat het gebouw een monument is, zijn er beperkingen aan het verduurzamen van het gebouw. Toch zoeken we naar mogelijkheden voor maximale verduurzaming.
  • Het concept ‘huis van de gemeente’ voorziet in de mogelijkheid voor ontmoeting en samenwerking met inwoners en maatschappelijke partners. Op dit moment wordt dat concept niet verder uitgewerkt. We onderzoeken wel hoe we tot een invulling kunnen komen van de vrije ruimtes in het gemeentehuis.

Geen bieb, woningen en horeca

In eerdere plannen onderzocht de gemeente of de bibliotheek zou kunnen verhuizen naar het gemeentehuis en of er woningen en horeca in het pand zouden kunnen worden gerealiseerd. 

  • Bibliotheek: de bibliotheek heeft het college laten weten dat ze afzien van een verhuizing. De redenen waren onder ander dat ze teveel ruimte moesten inleveren en de hogere huisvestingskosten in vergelijking met hun huidige gebouw.
  • Woningen: het onderzoek naar de mogelijkheden voor de bouw van woningen in de vrijkomende gedeelten van het gemeentehuis wordt gestopt. Sociale huur bleek te duur. Bovendien was het lastig praktische eigendomsverhoudingen vast te leggen. Vrije sectorwoningen leveren wel wat meer op, maar minder dan verwacht door de hoge verbouwingskosten en het beperkte aantal te bouwen appartementen.
  • Horeca: er was een wens voor publieke horeca in het huidige gemeentehuis. Uit een eerste inventarisatie blijk echter dat uitbreiding van horeca in het centrum van Oosterbeek niet voor de hand ligt.

Aangezien een invulling met bovenstaande functies niet haalbaar bleek, neemt het college het externe advies over om het plan te vereenvoudigen en nu te richten op renovatie van het gemeentehuis voor de ambtelijke en bestuurlijke organisatie en de dienstverlening aan de inwoners.