Ter inzage: notitie Reikwijdte en Detailniveau PlanMER RES Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie Gelderland, drie waterschappen en netbeheerder Liander samen aan duurzame energie met een Regionale Energie Strategie (RES). In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en duurzame warmte.

Ook staat in de RES welke infrastructuur en opslag daarvoor nodig zijn. In de RES 1.0 hebben we afgesproken om in 2030 1,62 TWh duurzame elektriciteit op te wekken.  
 
De volgende stap is het realiseren van de afspraken uit de RES 1.0 en het vertalen van de RES naar omgevingsbeleid. Hiervoor is verder onderzoek nodig: een milieueffectrapportage (planMER). Dit onderzoek laat zien welke positieve en/of nadelige milieueffecten plaatsvinden wanneer de beoogde duurzame opwek uit het RES 1.0 wordt gerealiseerd. De milieueffectenrapportage (planMER) geeft vanuit milieuaspecten inzicht in gebieden die geschikt zijn, geschikt te maken zijn of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. Een planMER verschilt van een projectMER. Waar een projectMER milieueffecten onderzoekt op detail- en projectniveau, onderzoekt een planMER milieueffecten op hoofdlijnen. In dit geval gaat het om een onderzoek op regioniveau. Het startpunt van dit onderzoek is de RES 1.0.
 
Het resultaat van het onderzoek komt in een rapport, de milieueffectenrapportage (planMER). Dit rapport is geen besluit. Het is aan de bestuurders, van colleges en gemeenteraden, om af te wegen wat zij met de uitkomsten van dit onderzoek gaan doen in de besluiten die zij nemen. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen zij de RES 1.0 aanscherpen en verrijken richting de RES 2.0. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen!

Het MER-proces

Om tot een milieueffectenrapportage te komen doorlopen we twee fasen:  
Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
Fase 2: Milieueffectenrapportage (PlanMER). 
 
Op dit moment zijn we in fase 1: de NRD. Om te bepalen wat en tot welk niveau we gaan onderzoeken in het milieueffectenrapport stellen we eerst een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) op. Zoals de naam al aangeeft, bepaalt deze notitie de reikwijdte en het detailniveau van het milieueffectenrapport. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen? 

Lees de concept NRD (pdf, 4 MB) of bekijk de keuzes uit de concept NRD in de infographic (pdf, 1 MB).

Online informatieavond

Tijdens de online informatieavond krijgt wordt verteld wat de RES is, welke keuzes zijn gemaakt in de concept NRD en kunt u vragen stellen. Wilt u aanwezig zijn bij de online informatieavond? Meldt u zich dan aan.

Aanmelden informatieavond Regionale Energiestrategie

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage

Vanaf week 43 2022 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage in de 16 gemeentehuizen in de regio, in het Gelderse provinciehuis en online via de gemeentelijke en provinciale websites. Tot en met vrijdag 23 december 2022 kunt reageren op de concept NRD en kunt u zienswijzen indienen. Het aanvullen van pro forma zienswijzen kan tot 2 weken nadien. 

Het indienen van een zienswijze kan op 2 manieren: 

•    Stuur uw zienswijze onder vermelding van uw gemeente naar res@groenemetropoolregio.nl
•    Of stuur een brief naar: RES Groene Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 6662 NG Elst ter attentie van Rien Ramerman, onder vermelding van ‘Zienswijze NRD’ met daarbij uw gemeente

Wat gebeurt er met uw reactie

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau stelt het Milieueffectrapport op.