Nieuw afvalbeleidsplan

Na een zorgvuldig proces heeft de gemeenteraad van Renkum op 30 september 2020 het Afvalbeleid Renkum 2021 vastgesteld, met als titel ‘De route naar 100% circulair in 2050’.

In het plan staan de ambities voor de korte én langere termijn. Het doel voor 2050 is dat er geen sprake meer is van afval, maar van afvalstoffen die allemaal opnieuw gebruikt kunnen worden. Het afvalbeleidsplan (pdf, 1 MB) bevat verder alle acties op afvalgebied voor de komende 5 jaar en is tot stand gekomen met hulp van het inwonerspanel Renkum Spreekt.

Wat verandert er voor u als inwoner?

Met het nieuwe beleid willen we de hoeveelheid restafval omlaag brengen. Dat betekent in 2023 per inwoner 100 kg restafval. In 2025 moet dat naar 80 kg per inwoner. Dat is een ambitieuze doelstelling, maar ook een realistische. Een greep uit de maatregelen die hieraan bijdragen:

  • uitbreiding van gft+e-faciliteiten bij hoogbouw;
  • aandacht voor communicatie en bewustwording over afval scheiden;
  • invoering van JA-JA- en NEE-NEE-stickers tegen ongeadresseerd reclamedrukwerk;
  • betere afvalscheiding in gemeentelijke gebouwen, scholen en maatschappelijke organisaties.

De pmd-kliko komt er op het moment dat het inzamelen met zakken financieel niet meer verantwoord is.

Vaker inzamelen van gft+e in de zomermaanden

De gemeenteraad heeft ook ingestemd met een wekelijkse inzameling van gft+e in juni, juli en augustus. Hiermee geeft de gemeenteraad gehoor aan het signaal dat ruim 1.000 inwoners hebben gegeven via een online petitie. De raad is van mening dat dit inwonerinitiatief bijdraagt aan de motivatie van inwoners om afval beter te scheiden. De afvalstoffenheffing gaat daardoor wel iets omhoog.