Afvalinzameling succesvol dankzij inwoners

In 2017 zijn wij gestart met een nieuwe manier van het inzamelen van huishoudelijk afval. Deze nieuwe manier van inzamelen hebben wij geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de nieuwe inzameling dankzij de medewerking van de inwoners een succes is.

Wijzigingen afvalbeleid

De wijzigingen in het afvalbeleid zijn tot stand gekomen na een uitvoerig inwonerparticipatietraject. Hierbij is invulling gegeven aan de wensen van onze inwoners. De belangrijkste wijzigingen zijn het uitgeven van afzonderlijke kliko’s voor restafval en gft+etensresten en het aanpassen van de inzamelfrequentie van de verschillende soorten afval. Daarnaast is een financiële prikkel ingesteld voor restafval. Als inwoner betaalt u per keer dat u uw restafval aanbiedt.

Resultaten

Het doel van alle wijzigingen is om te komen tot een door het Rijk opgelegde doelstelling van 75% afvalscheiding in het jaar 2020. Dit betekent dat van alle afvalstoffen 75% door betere scheiding geschikt is voor hergebruik. In het coalitieakkoord 2014-2018 is de ambitie uitgesproken om het scheidingspercentage van 75% in de gemeente Renkum al in 2018 te halen. 

Uit de evaluatie blijkt dat het afvalscheidingspercentage is toegenomen van 60% in het jaar 2015 naar 77% in het jaar 2017. In dezelfde periode is de hoeveelheid restafval dat naar de verbrandingsoven gaat gedaald van 7.005 ton naar 3.486 ton. Daarmee is de doelstelling van 75% al in 2017 behaald. Wethouder Joa Maouche: “We hebben samen met onze inwoners een prachtig resultaat behaald door al in 2017 meer dan 75% van ons afval te scheiden. Dit is een resultaat om trots op te zijn! Ik ben blij dat de grote meerderheid van onze inwoners tevreden is over de huidige vorm van afvalinzameling. Zo dragen we allemaal bij aan een beter milieu.”

Daarnaast blijkt uit de landelijke benchmark huishoudelijk afval dat Renkum het, ten opzichte van vergelijkbare gemeenten, bijzonder goed heeft gedaan. Het gemiddelde van de benchmark laat over 2017 een scheidingspercentage van 62% zien.

De resultaten van de evaluatie kunt u nalezen:

Aandachtspunten

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten:

  • Zo is er behoefte aan meer voorlichting over het nut en de noodzaak van afvalscheiding. Restafval kan namelijk nog beter gescheiden worden. Daarom gaan wij de komende periode meer tips delen over het scheiden van afval.
  • Uit het onderzoek blijkt ook dat veel inwoners onze Schone Buurt Coach, Herman van der Hout, niet kennen. Daar gaan wij wat aan veranderen. Binnenkort ziet u meer van hem!
  • Ook brengen wij de Afvalwijzer app extra onder de aandacht. Via deze persoonlijke online afvalkalender ziet u precies in welke bak of zak het afval thuishoort. Bovendien kunt u via de app een herinnering instellen, zodat u een seintje krijgt wanneer welk afval wordt opgehaald.

Afval scheiden loont

Uit de evaluatie blijkt dat de Renkumse inwoners overall zeer tevreden zijn over de nieuwe manier van afval inzamelen en de mogelijkheden om grof afval te brengen bij afvalbrengstation ‘Veentjesbrug’. Tenslotte blijkt dat de inwoners gemiddeld een lagere afvalstoffenheffing betalen. Hiermee kunnen we stellen dat het scheiden van afval loont.