Realisatie insteekhaven Groene Waarden Doorwerth

Vanaf woensdag 29 mei tot en met 9 juli 2019 ligt de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’ (NRD) met informatie over de ontwikkeling van een insteekhaven en laad- en loskade op het circulaire bedrijventerrein Groene Waarden in Doorwerth, ter inzage.

U kunt de notitie Reikwijdte en Detailniveau haven Groene Waarden ook inzien in het gemeentehuis, Generaal Urquhartlaan 4 in Oosterbeek.

Aanleiding

In de uiterwaarden van de Neder-Rijn, ten zuiden van de kern van Doorwerth, liggen de terreinen van de voormalige steenfabriek van Wienerberger. Sinds januari 2015 is Hooijer Renkum B.V. hier gestart met haar activiteiten om houtige reststromen en bermgras te verwerken tot brand- en grondstof voor onder meer diverse biomassacentrales en de papierfabriek van Parenco.

Een toename in bedrijfsactiviteiten heeft er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de verkeersstromen tussen de fabriek van Hooijer Renkum B.V. en Parenco overlast veroorzaakt bij de bewoners van de wijk Kievitsdel van Doorwerth. Bewoners hebben aangegeven zich zorgen te maken over de toename van de hinder als alle groeiambities van Parenco en Hooijer worden gerealiseerd. Mede hierdoor is het idee naar voren gekomen om de opties voor transport over water te verkennen waardoor diverse ontsluitingswegen ontlast worden. Daarbij heeft Parenco BV aangegeven dat ze, op termijn, alle aanvoer van biomassa over water wenst te ontvangen.

Milieueffectrapport

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan en een ontgrondingsvergunning nodig. Ook zijn er meerdere vergunningen en ontheffingen nodig. Gelet op de aard en omvang van deze voorgenomen activiteiten, moet voor de besluitvorming over het bestemmingsplan en de ontgrondingsvergunning ook een milieueffectrapportage-procedure (m.e.r.–procedure) doorlopen worden.

In het (nog op te stellen) milieueffectrapport worden de milieueffecten van de voorgenomen activiteiten zoals de aanleg van de haven en de bedrijfsactiviteiten op de locatie aan de hand van een aantal alternatieven, beschreven. Het milieueffectrapport draagt bij aan het maken van de definitieve ligging en inrichting van de haven en vormt hiermee ook de basis van het vast te stellen bestemmingsplan. Gebruikmakend van deze informatie, kan de initiatiefnemer een voorkeursalternatief uitwerken dat in een bestemmingsplan wordt vastgelegd en waarvoor de benodigde vergunningen worden aangevraagd.

De eerste stap in deze m.e.r.-procedure is de terinzagelegging van de ‘Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. De notitie bevat onder andere een omschrijving van de achtergronden en doelen van het project, een beschrijving van het voorgenomen plan, de alternatieven voor de inrichting die worden onderzocht en een opsomming van de milieuaspecten en beoordelingscriteria die in het milieueffectrapport aan bod komen. De notitie is in feite een document waarin is aangegeven wat in het milieueffectrapport onderzocht wordt en hoe dat wordt gedaan. Het rapport zelf wordt pas een hele tijd later opgesteld en ter inzage gelegd.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 12 juni 2019 vindt van 19.30 tot 21.30 uur een openbare inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Oosterbeek waarin een nadere toelichting op de ontwikkeling van het terrein / haven en de m.e.r.-procedure wordt gegeven. Er vindt geen plenaire presentatie of uitleg plaats maar u kunt wel de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) inzien met informatie over de ontwikkeling van de insteekhaven.