Gemeente Renkum zet in op financieel stabiele toekomst

De huidige financiële situatie vraagt van gemeente Renkum om aan haar rol onder de loep te nemen. Er is focus aangebracht met als uitgangspunt een toekomstbestendige, zelfstandige gemeente te zijn en blijven voor inwoners.

De schaal en omvang van gemeente Renkum en de 6 dorpen die binnen gemeente Renkum vallen, maakt het goed mogelijk om op veel terreinen samen te werken. Voor inwoners betekent dit dat veel voorzieningen blijven bestaan. Daarnaast moet de basis op orde worden gebracht zodat hulp en ondersteuning aan inwoners betaalbaar en toegankelijk blijven.

Wethouder Marinka Mulder: “Er ligt er een financiële noodzaak om te besparen, mede door de dalende bijdrage van het rijk. De – vaak moeilijke – keuzes móeten we maken, al zouden we dit liever niet doen. De 6 dorpen in onze gemeente doen en kunnen veel zelf. Veel inwoners zetten zich in voor de Renkumse samenleving. Juist die kracht van de inwoners willen we behouden, benutten en versterken. Daar moeten we meer op inzetten in plaats van het te willen overnemen. Voor inwoners die onze hulp nodig hebben moeten we een betrouwbare overheid zijn met oog voor waar ondersteuning echt nodig is.

Welke belangrijke keuzes zijn gemaakt?

Toekomstbestendig zijn en blijven vraagt om een financiële basis die stabiel is. Stabiliteit door minder gevoelig te zijn voor economische veranderingen en waarbij de vergoedingen van het rijk minder van directe invloed zijn. Het betekent ook een voorzieningenniveau dat past bij de schaal van gemeente Renkum. Voorzieningen blijven gehandhaafd maar op gemeenteniveau en niet langer in meerdere dorpen. Tarieven – bijvoorbeeld op het gebied van het persoonsgebonden budget – worden verlaagd tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van de gemeentes uit de regio.

De koers die in de Perspectiefnota 2018-2022 (pdf, 236 kB) is opgesteld, waarin op hoofdlijnen richting is gegeven aan het beleid en de begroting, wordt nu bijgesteld. In de Perspectiefnota 2019-2023 (pdf, 613 kB) worden keuzes gemaakt voor de komende jaren. Dit proces wordt nu in gang gezet. Op 26 juni 2019 vergadert de gemeenteraad over de Perspectiefnota 2019-2023. U kunt deze raadsvergadering live volgen via raad.renkum.nl.